Article Index

On 16 April 2014, in Army Hall, Sarajevo, a Memorandum of Understanding (MOU) was signed between EUFOR and the BiH Ministry of Defence
This MOU is now the principal agreement that provides the framework for co-operation between EUFOR and the MoD / Armed Forces of BiH and it consolidates and streamlines 9 previous agreements between these two parties.

It has taken almost two years to reach this stage but should bring immediate advantages to the working relationship, especially with EUFOR’s capacity building and training programme for the Armed Forces and the common training serial ‘Quick Response’ between EUFOR and the Armed Forces in June of this year.

MOU Signing

The Commander of EUFOR Major General Dieter Heidecker said:

“The signing of this MOU will develop a self-sustaining training system for the Armed Forces which, along with EUFOR’s capacity building and training programme, will assist in the building of a more efficient multi-ethnic state institution and enable further Euro-Atlantic integration for BiH and its Armed Forces.

And of course the Armed Forces can be used, not only for conventional military operations, but also for other domestic tasks, such as de-mining, medical evacuation, disaster relief and other CIMIC duties. This ‘double use of forces’ is the most economical way of running the military and further contributes to a safer and more secure BiH, which will in turn lead to greater economic development in this beautiful country.”

Minister Osmić stressed the importance of EUFOR’s cooperation with the MoD for the ten years that EUFOR has been present in BiH and he said:

“EUFOR’s capacity building and training programme provides an enormous contribution to the development of the independent and self-sustaining capacity of the Armed Forces according to the standards of NATO and the EU. This enables the Armed Forces to develop a self-sustainable training system and to work together with other Euro-Atlantic forces.”

On EU integration, Minister Osmić said:

“We expect that an agreement between BiH and the EU on the participation of the Armed Forces in EU crisis management operations will be signed this year, which will enable BiH to contribute to the joint foreign and security policy of the EU.”

Spokesperson:
Lt Cdr Jim Love
00387 (0)33 495 216
00387 (0)66 914 665
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chief Public Affairs Office:
Lt Col Alexander Pehr
00387 (0)33 495 214
00387 (0)66 914 664
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dana 16. aprila 2014. godine, u Domu OS BiH potpisan je Memorandum o razumijevanju između EUFOR-a i Ministarstva odbrane BiH.

Ovaj Memorandum o razumijevanju je sada glavni sporazum koji osigurava okvir za saradnju između EUFOR-a i MO / Oružanih snaga BiH i on konsolidira i pojednostavljuje deset prethodnih sporazuma između ove dvije strane.
Iako su bile potrebne skoro dvije godine da bi se stiglo do ove faze, pogodnosti koje će utjecati na saradnju dvije strane trebale bi nastupiti odmah, a to se posebno odnosi na program EUFOR-a za osposobljavanje i obuku namijenjen Oružanim snagama, kao i na niz zajedničkih vježbi obuke EUFOR-a i Oružanih snaga pod nazivom “Brzi odgovor” u junu ove godine.
Komandant EUFOR-a general-major Dieter Heidecker je izjavio:
“Potpisivanjem ovog memoranduma o razumijevanju značajno će se razviti samoodrživi sistem obuke Oružanih snaga, kao i program EUFOR-a za osposobljavanje i obuku, pomoći izgradnja efikasnije multietničke državne institucije i omogućiti daljnja integracija BiH i njenih Oružanih snaga u euroatlantske strukture.
Naravno, Oružane snage mogu se koristiti ne samo za provođenje konvencionalnih vojnih operacija, nego i za izvršenje zadataka u zemlji, kao što su: deminiranje, medicinske evakuacije, pomoć prilikom katastrofa i nesreća i ostalih zadataka iz oblasti civilno-vojne saradnje. Ova ‘dvostruka upotreba snaga' je najekonomičniji način vođenja vojske i dodatno doprinosi sigurnijoj i stabilnijoj BiH, što će zauzvrat dovesti do snažnijeg privrednog razvoja ove lijepe zemlje.“
Ministar Osmić istaknuo je značaj saradnje EUFOR-a sa MO tokom deset godina prisustva EUFOR-a u BiH i izjavio:
“Program EUFOR-a za osposobljavanje i obuku daje ogroman doprinos razvoju samostalnih i samoodrživih kapaciteta oružanih snaga u skladu sa standardima NATO-a i Europske unije. To omogućava Oružanim snagama da razviju samoodrživ sistem obuke i djeluju zajedno sa euroatlantskim snagama.“
Na temu integracija u EU, ministar Osmić je rekao:
„Ove godine očekujemo i potpisivanje sporazuma između BiH i Europske unije o učešću Oružanih snaga u operacijama upravljanja krizama EU, koje će biti prilika za BiH da doprinese zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU.“


Дана 16. априла 2014. године, у Дому ОС БиХ потписан је Меморандум о разумијевању између ЕУФОР-а и Министарства одбране БиХ.

Овај Меморандум о разумијевању је сада главни споразум који обезбјеђује оквир за сарадњу између ЕУФОР-а и МО / Оружаних снага БиХ и он консолидује и поједностављује десет претходних споразума између ове двије стране.
Иако су биле потребне скоро двије године да би се стигло до ове фазе, погодности које ће утицати на сарадњу двије стране требале би наступити одмах, а то се посебно односи на програм ЕУФОР-а за оспособљавање и обуку намијењен Оружаним снагама, као и на низ заједничких вјежби ЕУФОР-а и Оружаних снага под називом “Брзи одговор” у јуну ове године.   
Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Дитер Хајдекер (Dieter Heidecker) је изјавио:
“Потписивањем овог меморандума о разумијевању значајно ће се развити самоодрживи систем обуке Оружаних снага, као и програм ЕУФОР-а за оспособљавање и обуку, помоћи изградња ефикасније мултиетничке државне институције и омогућити даљња интеграција БиХ и њених Оружаних снага у евроатланске структуре.
Наравно, Оружане снаге могу се користити не само за спровођење конвенционалних војних операција, него и за извршење задатака у земљи, као што су: деминирање, медицинске евакуације, помоћ приликом катастрофа и несрећа и осталих задатака из области цивилно-војне сарадње. Ова ‘двострука употреба снага' је најекономичнији начин вођења војске и додатно доприноси сигурнијој и стабилнијој БиХ, што ће заузврат довести до снажнијег привредног развоја ове лијепе земље.“
Министар Осмић истакао је значај сарадње ЕУФОР-а са МО током десет година присуства ЕУФОР-а у БиХ и изјавио:
“Програм ЕУФОР-а за оспособљавање и обуку даје огроман допринос развоју самосталних и самоодрживих капацитета оружаних снага у складу са стандардима НАТО-а и Европске уније. То омогућава Оружаним снагама да развију самоодржив систем обуке и дјелују заједно са евроатлантским снагама.“
На тему интеграција у ЕУ, министар Осмић је рекао:
 „Ове године очекујемо и потписивање споразума између БиХ и Европске уније о учешћу Оружаних снага у операцијама управљања кризама ЕУ, које ће бити прилика за БиХ да допринесе заједничкој вањској и безбједносној политици ЕУ.“


Dana 16. travnja 2014. godine, u Domu OS BiH potpisan je Memorandum o razumijevanju između EUFOR-a i Ministarstva obrane BiH.

Ovaj Memorandum o razumijevanju je sada glavni sporazum koji osigurava okvir za suradnju između EUFOR-a i MO / Oružanih snaga BiH i on konsolidira i pojednostavljuje deset prethodnih sporazuma između ove dvije strane.
Iako su bile potrebite skoro dvije godine da bi se stiglo do ove faze, pogodnosti koje će utjecati na suradnju dvije strane trebale bi nastupiti odmah, a to se posebice odnosi na program EUFOR-a za osposobljavanje i obuku namijenjen Oružanim snagama, kao i na niz zajedničkih vježbi EUFOR-a i Oružanih snaga pod nazivom “Žurni odgovor” u lipnju ove godine.   
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Dieter Heidecker je izjavio:
“Potpisivanjem ovog memoranduma o razumijevanju značajno će se razviti samoodrživi sustaav obuke Oružanih snaga, kao i program EUFOR-a za osposobljavanje i obuku, pomoći izgradnja učinkovitije multietničke državne institucije i omogućiti daljnja integracija BiH i njenih Oružanih snaga u euroatlantske strukture.
Naravno, Oružane snage mogu se koristiti ne samo za provođenje konvencionalnih vojnih operacija, nego i za izvršenje zadaća u zemlji, kao što su: razminiranje, medicinske evakuacije, pomoć prigodom katastrofa i nezgoda i ostalih zadaća iz oblasti civilno-vojne suradnje. Ova ‘dvostruka uporaba snaga' je najekonomičniji način vođenja vojske i dodatno doprinosi sigurnijoj i stabilnijoj BiH, što će zauzvrat dovesti do snažnijeg gospodarskog razvoja ove lijepe zemlje.“
Ministar Osmić istaknuo je značaj suradnje EUFOR-a sa MO tijekom deset godina nazočnosti EUFOR-a u BiH i izjavio:
“Program EUFOR-a za osposobljavanje i obuku daje ogroman doprinos razvoju samostalnih i samoodrživih kapaciteta oružanih snaga sukladno standardima NATO-a i Europske unije. To    omogućava Oružanim snagama da razviju samoodrživ sustav obuke i djeluju zajedno sa euroatlantskim snagama.“
Na temu integracija u EU, ministar Osmić je rekao:
 „Ove godine očekujemo i potpisivanje sporazuma između BiH i Europske unije o sudjelovanju Oružanih snaga u operacijama upravljanja krizama EU, koje će biti prigoda za BiH da doprinese zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU.“