EUFOR logo
test

Operacija:

• U prosincu 2004. g.  EU je pokrenula vojnu operaciju u Bosni i Hercegovini (BiH) - (operacija EUFOR - ALTHEA). Ovo je uslijedilo nakon odluke NATO-a o okončanju misije SFOR-a.
• EU je razmjestila jake vojne snage (EUFOR) - 6.300 vojnika, sukladno Poglavlju VII kako bi osigurala kontinuirano poštivanje Daytonsko-pariškog sporazuma i doprinijela sigurnom i stabilnom okruženju u BiH.
• Ključni ciljevi misije ALTHEA su:
- odvraćanje od sukoba i kontinuirano izvršavanje obveza sukladno ulozi definiranoj u Aneksima 1A i 2 Daytonsko-pariškog sporazuma (Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini), i
- doprinos, sukladno mandatu, sigurnom i stabilnom okruženju u BiH i ostvarivanje ključnih zadataka Plana za provedbu misije Ureda visokog predstavnika (OHR) i Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP).
• Operacija je dio doslijednog pristupa EU Bosni i Hercegovini i na značajan način doprinosi političkom angažmanu EU i njenim programima pomoći (aktualnoj policijskoj i  promatračkoj misiji) u namjeri da pomogne daljnjem napretku BiH ka europskim integracijama u svjetlu Procesa stabilizacije i pridruživanja.
• Rezolucijom 1575, jednoglasno usvojenom 22. studenog 2004. g., Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda pozdravilo je namjeru EU-a da pokrene vojnu operaciju u BiH. Vijeće je ovlastilo zemlje članice koje djeluju kroz ili u koordinaciji sa EU da uspostave multinacionalne stabilizacijske vojne snage pod zajedničkim zapovjedništvom i kontrolom (EUFOR), kao pravnog nasljednika SFOR-a, s ciljem provedbe Aneksa 1-A i Aneksa 2 Daytonsko-pariškog sporazuma. Glavni zadatak EUFOR-a je stabilizacija mira sukladno vojnima aspektima Mirovnog sporazuma.
• Rezolucija je također pozdravila i sve veći angažman EU-a u BiH. Vijeće sigurnosti UN-a, Rezolucijom 1639 (2005. g.), produžilo je mandat EUFOR-a do 21. studenog 2005.
• Vijeće sigurnosti UN-a pozdravilo je Rezolucijom 1551, jednoglasno usvojenom 9. srpnja 2004.g., namjeru EU da pokrene ovu misiju.
• Odluka EU o pokretanju misije ALTHEA uslijedila je nakon odluke NATO-a o okončanju uspješne misije SFOR-a.
• Misija ALTHEA provodi se uz pomoć NATO osoblja i resursa, na osnovu dogovora postignutog sa NATO-om (aranžman  “Berlin plus”).
• Glavno zapovjedništvo EUFOR-a uspostavljeno je u Sarajevu (baza Butmir).
• Sklopljen je Sporazum o statusu snaga ( eng. Status of Forces Agreement ili kraće SOFA) i Sporazum o potpori zemlje domaćina (eng. Host Nation Support ili HNS).
• Glavni zadaci vojnih snaga pod vodstvom EU na pružanju potpore obuhvaćaju: pružanje podrške Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (Haški tribunal) i nadležnim organima vlasti, što uključuje i hapšenje osoba osumnjičenih za ratne zločine, i izgradnju sigurnog okruženja, kako bi se stvorili uvjeti za uspješnu borbu lokalne policije protiv mreže organiziranog kriminala.

Politički ciljevi EU

Snažna opredijeljenost međunarodne zajednice i dalje je potrebna kako bi se BiH održala kao sigurna, samoodrživa i demokratska zemlja. Solunska deklaracija iz 2003. g. potvrdila je kako je budućnost Zapadnog Balkana u EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju okvir je za europski put BiH, sve do njenog konačnog pristupanja Uniji. Sveobuhvatnu politiku za rješavanje sigurnosnih potreba BiH treba smjestiti upravo unutar ovog šireg konteksta europskih integracija. EUFOR pomaže stvaranju uvjeta za ispunjavanje dugoročnog političkog cilja izgradnje stabilne, održive, mirne i multinacionalne BiH, koja miroljubivo surađuje sa svojim susjedima i na nepovratnom je putu ka članstvu u EU.

Lanac zapovjedanja

Osnovne odluke u svezi operacije donosi Vijeće Europske unije. Vijeće je
usvojilo odluku o pokretanju operacije ALTHEA nakon što su odobreni Plan operacije (eng. kratica OPLAN) i Borbena pravila (eng. kratica RoE).
Pod okriljem Vijeća EU, Povjerenstvo za politiku i sigurnost EU vrši političku kontrolu i daje strateški smjer operaciji. Vijeće EU, uz potporu posebnog izaslanika EU/ visokog predstavnika odlučuje o ciljevima i kraju vojne operacije.
Vojno povjerenstvo EU nadzire pravilno izvršavanje vojne operacije EU. Operativni zapovjednik EU misije ALTHEA i Glavno zapovjedništvo misije EU smješteni su u Vrhovnom zapovjedništvu Savezničkih snaga za Europu (SHAPE). General-bojnik Dieter Heidecker imenovan je za zapovjednika EU snaga.

Zajednički pristup EU

Operacija jača sveobuhvatan pristup Europske unije BiH i pomaže napredovanju BiH ka EU integracijama. Operacija je dio sveukupne Europske sigurnosne i obrambene politike u BiH i tijesno koordiniranog prisustva EU u BiH.
Posebni izaslanik EU vrši ukupnu političku koordinaciju EU u BiH. Zapovjednik EU tijesno surađuje sa posebnim izaslanikom EU u BiH kako bi se osigurala dosljednost u provođenju vojne operacije EU u sklopu šireg konteksta aktivnosti EU u BiH.

Proračun

Zajednički troškovi vojne operacije EU pokrivaju se putem mehanizma "ATHENA" (na osnovu svog BNP-a, zemlje članice EU daju sredstva za financiranje troškova operacija EU koje su vojnog ili obrambenog karaktera). Zajednički troškovi operacije iznose 12,5 milijuna eura. Troškove osoblja i ostalih stavki financiraju matične zemlje.

Komponente snaga

Ukupno 22 zemlje, uključujući zemlje članice EU i zemlje koje nisu članice, a učestvuju u misiji, osiguravaju neophodne vojne kapacitete.

Share
>