EUFOR logo
test

Operacija:

• U decembru 2004. g.  EU je pokrenula vojnu operaciju u Bosni i Hercegovini (BiH) - (operacija EUFOR - ALTHEA). Ovo je uslijedilo nakon odluke NATO-a o okončanju misije SFOR-a.
• EU je razmjestila jake vojne snage (EUFOR) - 6.300 vojnika, u skladu sa Poglavljem VII kako bi osigurala kontinuirano poštivanje Dejtonsko-pariškog sporazuma i doprinijela sigurnom i stabilnom okruženju u BiH.
• Ključni ciljevi misije ALTHEA su:
- odvraćanje od sukoba i kontinuirano izvršavanje obaveza u skladu sa ulogom definiranoj u Aneksima 1A i 2 Dejtonsko-pariškog sporazuma (Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini), i
- doprinos, u skladu sa mandatom, sigurnom i stabilnom okruženju u BiH i ostvarivanje ključnih zadataka Plana za provedbu misije Ureda visokog predstavnika (OHR) i Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP).
• Operacija je dio doslijednog pristupa EU Bosni i Hercegovini i na značajan način doprinosi političkom angažmanu EU i njenim programima pomoći (aktuelnoj policijskoj i  posmatračkoj misiji) u namjeri da pomogne daljnjem napretku BiH ka evropskim integracijama u svjetlu Procesa stabilizacije i pridruživanja.
• Rezolucijom 1575, jednoglasno usvojenom 22. novembra 2004. g., Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda pozdravilo je namjeru EU-a da pokrene vojnu operaciju u BiH. Vijeće je ovlastilo zemlje članice koje djeluju kroz ili u koordinaciji sa EU da uspostave multinacionalne stabilizacijske vojne snage pod zajedničkom komandom i kontrolom (EUFOR), kao pravnog nasljednika SFOR-a, s ciljem provedbe Aneksa 1-A i Aneksa 2 Dejtonsko-pariškog sporazuma. Glavni zadatak EUFOR-a je stabilizacija mira u skladu sa vojnima aspektima Mirovnog sporazuma.
• Rezolucija je također pozdravila i sve veći angažman EU-a u BiH. Vijeće sigurnosti UN-a, Rezolucijom 1639 (2005. g.), produžilo je mandat EUFOR-a do 21. novembra 2005.
• Vijeće sigurnosti UN-a pozdravilo je Rezolucijom 1551, jednoglasno usvojenom 9. jula 2004.g., namjeru EU da pokrene ovu misiju.
• Odluka EU o pokretanju misije ALTHEA  uslijedila je nakon odluke NATO-a o okončanju uspješne misije SFOR-a.
• Misija ALTHEA provodi se uz pomoć NATO osoblja i resursa, na osnovu dogovora postignutog sa NATO-om (aranžman  “Berlin plus”).
• Glavni štab EUFOR-a uspostavljen je u Sarajevu (baza Butmir).
• Sklopljen je Sporazum o statusu snaga ( eng. Status of Forces Agreement ili kraće SOFA) i Sporazum o podršci zemlje domaćina (eng. Host Nation Support ili HNS).
• Glavni zadaci vojnih snaga pod vodstvom EU na pružanju podrške obuhvaćaju: pružanje podrške Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (Haški tribunal) i nadležnim organima vlasti, što uključuje i hapšenje osoba osumnjičenih za ratne zločine, i izgradnju sigurnog okruženja, kako bi se stvorili uslovi za uspješnu borbu lokalne policije protiv mreže organiziranog kriminala.

Politički ciljevi EU

Snažna opredijeljenost međunarodne zajednice i dalje je potrebna kako bi se BiH održala kao sigurna, samoodrživa i demokratska zemlja. Solunska deklaracija iz 2003. g. potvrdila je kako je budućnost Zapadnog Balkana u EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju okvir je za evropski put BiH, sve do njenog konačnog pristupanja Uniji. Sveobuhvatnu politiku za rješavanje sigurnosnih potreba BiH treba smjestiti upravo unutar ovog šireg konteksta evropskih integracija. EUFOR pomaže stvaranju uslova za ispunjavanje dugoročnog političkog cilja izgradnje stabilne, održive, mirne i multinacionalne BiH, koja miroljubivo sarađuje sa svojim susjedima i na nepovratnom je putu ka članstvu u EU.

Lanac komandovanja

Osnovne odluke u vezi operacije donosi Vijeće Evropske unije. Vijeće je
usvojilo odluku o pokretanju operacije ALTHEA nakon što su odobreni Plan operacije (eng. kratica OPLAN) i Borbena pravila (eng. kratica RoE).
Pod okriljem Vijeća EU, Komitet za politiku i sigurnost EU vrši političku kontrolu i daje strateški smjer operaciji. Vijeće EU, uz podršku posebnog izaslanika EU/ visokog predstavnika odlučuje o ciljevima i kraju vojne operacije.
Vojni komitet EU nadzire pravilno izvršavanje vojne operacije EU. Operativni komandant EU misije ALTHEA i Glavna komanda misije EU smješteni su u Vrhovnoj komandi Savezničkih snaga za Evropu (SHAPE). General-major Dieter Heidecker imenovan je za komandanta EU snaga.

Zajednički pristup EU

Operacija jača sveobuhvatan pristup Evropske unije BiH i pomaže napredovanju BiH ka EU integracijama. Operacija je dio sveukupne Evropske sigurnosne i odbrambene politike u BiH i tijesno koordiniranog prisustva EU u BiH.
Posebni izaslanik EU vrši ukupnu političku koordinaciju EU u BiH. Komandant EU tijesno sarađuje sa posebnim izaslanikom EU u BiH kako bi se osigurala dosljednost u provođenju vojne operacije EU u sklopu šireg konteksta aktivnosti EU u BiH.

Budžet

Zajednički troškovi vojne operacije EU pokrivaju se putem mehanizma "ATHENA" (na osnovu svog BNP-a, zemlje članice EU daju sredstva za finansiranje troškova operacija EU koje su vojnog ili odbrambenog karaktera). Zajednički troškovi operacije iznose 12,5 miliona eura. Troškove osoblja i ostalih stavki finansiraju matične zemlje.

Komponente snaga

Ukupno 22 zemlje, uključujući zemlje članice EU i zemlje koje nisu članice, a učestvuju u misiji, obezbjeđuju neophodne vojne kapacitete.

Share
>