EUFOR logo
test

Vojna operacija EU u Bosni i Hercegovini
(Operacija EUFOR ALTHEA)

Ažurirano: 15. siječnja 2015.

Istorijat misije
Vojna operacija “Althea” u Bosni i Hercegovini (BiH) pokrenuta je 2. prosinca 2004. i otada doprinosi održavanju sigurnog i stabilnog ozračja u BiH. Operacija “Althea” pokrenuta je nakon odluke NATO-a da okonča operaciju SFOR-a i usvajanja Rezolucije 1575 Vijeća sigurnosti UN, kojom je odobreno raspoređivanje snaga EU (EUFOR) u BiH. Prvobitno je EU rasporedila 7000 vojnika u okviru operacije “Althea”, s ciljem da se osigura kontinuirano poštivanje odredbi Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i doprinese sigurnom i stabilnom ozračju. Operacija “Althea” provodi se uz oslonac na sredstva i kapacitete NATO-a sukladno aranžmanu "Berlin plus".

Mandat i ciljevi
Zbog poboljšanja sigurnosne situacije operacija “Althea” preustrojena je četiri puta, a posljednji put je to bilo u rujnu 2012. g. Bez obzira na to i dalje djeluje sukladno svojemu mandatu za provedbu mira prema odredbama Poglavlja VII Povelje UN, kako je to i precizirano u najnovijoj Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN broj 2183, iz 2014.g.

Glavni ciljevi operacije ALTHEA su:

  • Osigurati osposobljavanje i obuku Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
  • Poduprijeti napore BiH na održavanju sigurnog i stabilnog ozračja u BiH i
  • Poduprijeti sveobuhvatnu strategiju EU za BiH

Operacija “Althea” prati aktivnosti lokalnih vlasti i pruža im potporu u izvršavanju zadaća koje proistječu iz Općeg okvirnog sporazuma za mir (Daytonskoga sporazuma), kao što su: protuminske aktivnosti, vojna i civilna kontrola kretanja oružja, streljiva i eksplozivnih materija, kao i upravljanje lokacijama za skladištenje oružja i streljiva.

Operacija “Althea” je preko svojih timova za vezu i promatranje (LOT) prisutna u cijeloj zemlji. U sastavu manevarskih postrojbi, smještenih u bazi “Butmir” u Sarajevu, su vojnici iz Austrije, Mađarske i Turske.

Operacija “Althea” funkcionira pod aranžmanom "Berlin plus", pa je operativni zapovjednik general sir Adrian John Bradshaw (UK), koji je također i zamjenik vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga u Europi (NATO). Političko i sigurnosno povjerenstvo EU, pod vodstvom Vijeća EU, vrši političku kontrolu i daje strateške smjernice za operaciju.

Svojom nazočnošću u zemlji i potporom koju pruža lokalnim vlastima, EUFOR i dalje daje važan i vidljiv doprinos naporima EU da pomogne BiH na njenome putu ka članstvu u EU.

ČINJENICE I BROJKE

Područje: Bosna i Hercegovina
Sjedište: Sarajevo (baza Butmir)
Početak operacije: 2. prosinca 2004.
Šef misije: Zapovjednik EU operacije Althea je general General Sir Adrian John Bradshaw(Velika Britanija);
Od 17. prosinca 2014. g. zapovjednik Snaga EU je general-bojnik Johann Luif (Austrija).
Broj vojnika u misiji: 600
Proračun misije: Zajednički troškovi iznose 14 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz sudjelovanje zemalja članica EU (osim Danske).
Države sudionice u misiji: 17 zemalja članica EU
Pet partnerskih zemalja: Albanija, Čile, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Švajcarska i Turska

PDF datoteka...

Share
>