EUFOR logo
test Techno 295 Interior Design Ideas
test

Vojna operacija EU u Bosni i Hercegovini
(Operacija EUFOR ALTHEA)

Ažurirano: august 2014.

Opći podaci o misiji

Vojna operacija EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini (BiH) pokrenuta je 2. decembra 2004. godine i od tada doprinosi očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH. Odluka o pokretanju operacije ALTHEA uslijedila je nakon odluke NATO-a da okonča misiju SFOR-a, te usvajanja Rezolucije 1575 Vijeća sigurnosti UN, kojom se odobrava razmještanje vojnih snaga EU u BiH. Evropska unija je u okviru operacije ALTHEA prvobitno razmjestila 7.000 vojnika kako bi osigurala kontinuirano poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i doprinijela sigurnom i stabilnom okruženju u BiH. Operacija ALTHEA provodi se uz oslanjanje na materijalne i ljudske resurse NATO-a, na osnovu sporazuma “Berlin plus”.

Mandat i ciljevi
Iako je zbog poboljšanja sigurnosne situacije operacija ALTHEA izmijenjena četiri puta, posljednji put u septembru 2012. godine, ona nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom za provedbu mira na osnovu Poglavlja VII Povelje UN, kako je navedeno u Rezoluciji 2123 Vijeća sigurnosti UN (2013. g.).

Glavni ciljevi operacije ALTHEA su:

• pružanje podrške OS BiH u osposobljavanju i obuci,
• pružanje podrške BiH pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH i
• pružanje podrške ukupnim nastojanjima i sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.

EUFOR prati i pruža podršku domaćim vlastima u izvršenju zadataka koji proistječu iz Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (“Dejtonski sporazum”), kao na primjer: protivminske aktivnosti, vojna i civilna kontrola kretanja oružja, municije i eksplozivnih materijala, te upravljanje skladištima oružja i municije.

EUFOR je i dalje prisutan na području cijele zemlje preko svojih timova za vezu i osmatranje (LOT timovi). Manevarske jedinice, koje su stacionirane u bazi Butmir u Sarajevu, čine vojnici iz Austrije, Turske i Mađarske. S obzirom da operacija ALTHEA djeluje na osnovu sporazuma “Berlin plus”, komandant operacije je general sir Adrian Bradshaw (Ujedinjeno Kraljevstvo), koji je također i zamjenik komandanta Savezničih snaga za Evropu (NATO). < p> Pod okriljem Vijeća EU, Komitet za politiku i sigurnost EU vrši političku kontrolu i daje strateške smjernice za operaciju. Svojim prisustvom u zemlji i davanjem podrške domaćim vlastima, EUFOR i dalje predstavlja važan i vidljiv dio napora koje EU ulaže da pomogne BiH na putu ka članstvu u EU.

ČINJENICE I BROJKE

Područje: Bosna i Hercegovina
Sjedište: Sarajevo (baza Butmir)
Početak operacije: 2. decembar 2004.
Šef misije: Komandant EU operacije Althea je general sir Adrian John Bradshaw (Ujedinjeno Kraljevstvo)
Od 6. decembra 2011. g., komandant Snaga EU je generalmajor Dieter Heidecker (Austrija)
Broj vojnika u misiji: 600
Budžet misije: Zajednički troškovi iznose 10,3 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz sudjelovanje zemalja članica EU u finansijskom mehanizmu (Athena) na osnovu BDP-a.
Zemlje učesnice u misiji: 17 zemalja članica EU
Pet partnerskih zemalja: Albanija, Čile, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Švajcarska i Turska
www.euforbih.org