Article Index

COM EUFOR, Major General Reinhard Trischak had the pleasure of hosting BiH Ministers and BHMAC representatives today at a demining site near Kalesija 120km north of Sarajevo. The delegation landed in the area close to Tuzla by EUFOR helicopter and were able to witness demining operations first hand.

Minister of Civil Affairs Ankica Gudeljević and Minister of Defence Sifet Podžić were joined by Saša Obradović of the BiH Mine Action Centre for the day. EUFOR demining and explosives expert Lieutenant Colonel Markus Haider explained that the Land Release system of demining being used to clear the estimated 928 km² left in the country is working faster than previous strategies.

EUFOR now has a training and advisory role for mine clearance with the BiH agencies deploying their expert teams to clear the affected areas. International donors contribute to the humanitarian demining effort within BiH by supplying detection tools and heavy equipment. COVID-19 restrictions have made demining activity very difficult this year with EUFOR also planning to restart its Mine Education Teams when schools resume in September.

COM EUFOR said,

“Land Release is the future for the removal and disposal of old mines and it underpins our continued progression toward a safe environment. COVID restrictions have hampered this work for several months so the resumption of mine clearing activity, gives us collective direction.”

BiH currently has 478 active Land Release demining projects containing an estimated 182,000 mines. Employing this approach to demining will shorten the overall effort of clearance and make better use of the funds available.

ALT

Photo gallery...


Ministri BiH sa komandantom EUFOR-a na deminerskoj lokaciji
Komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak imao je danas zadovoljstvo da na deminerskoj lokaciji nedaleko od Kalesije, 120 km sjeverno od Sarajeva, bude domaćin ministrima BiH i predstavnicima BHMAC-a. Delegacija je sletjela helikopterom EUFOR-a nedaleko Tuzle i imala priliku da prisustvuje deminerskim operacijama.
Ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević i ministar odbrane Sifet Podžić dan su proveli u društvu Saše Obradovića, direktora Centra za uklanjanje mina u BiH. EUFOR-ov stručnjak za deminiranje i eksplozivna sredstva pukovnik Markus Haider objasnio je da je sistem deminiranja putem metode vraćanja zemljišta, koja se koristi da se od mina očisti 928 km² koliko se procjenjuje da ih je preostalo u zemlji, brži od ranije korištenih strategija.
EUFOR-ova uloga u deminiranju sada je obučavanje i savjetovanje, a bosanskohercegovačke agencije na teren šalju svoje ekspertske timove kako bi od mina očistili ugrožena područja. Međunarodni donatori daju doprinos humanitarnom deminiranju u BiH tako što obezbjeđuju uređaje za detekciju i tešku mehanizaciju. Ograničenja zbog pandemije COVID-19 znatno su otežala deminerske aktivnosti ove godine, a EUFOR planira da sa početkom nove školske godine u septembru ponovo aktivira Timove za obrazovanje o opasnostima od mina.
Komandant EUFOR-a je izjavio: „Vraćanje zemljišta predstavlja budućnost uklanjanja i uništavanja starih mina i podržava naš trajni napredak ka sigurnom okruženju. Ograničenja zbog COVID-a spriječila su ove aktivnosti tokom nekoliko mjeseci, tako da ovaj nastavak deminerskih aktivnosti svima pokazuje pravac u kome se trebamo kretati.“
U BiH je trenutno aktivno 478 deminerskih projekata vraćanja zemljišta, a procjena je da je njima obuhvaćeno 182.000 mina. Primjenom ovog pristupa deminiranju skratit će se ukupno vrijeme potrebno za deminiranje, a financijska sredstva koja stoje na raspolaganju bit će efikasnije upotrijebljena.


Ministri BiH sa zapovjednikom EUFOR-a na deminerskoj lokaciji
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Reinhard Trischak imao je danas zadovoljstvo da na deminerskoj lokaciji nedaleko Kalesije, 120 km sjeverno od Sarajeva, bude domaćin ministrima BiH i predstavnicima BHMAC-a. Delegacija je sletjela helikopterom EUFOR-a nedaleko Tuzle i imala priliku da nazoči deminerskim operacijama.
Ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević i ministar obrane Sifet Podžić dan su proveli u društvu Saše Obradovića, ravnatelja Centra za uklanjanje mina u BiH. EUFOR-ov stručnjak za deminiranje i eksplozivna sredstva pukovnik Markus Haider objasnio je da je sustav deminiranja putem metode vraćanja zemljišta, koja se koristi da se od mina očisti 928 km² koliko se procjenjuje da ih je preostalo u zemlji, brži od ranije korištenih strategija.
EUFOR-ova uloga u deminiranju sada je obučavanje i savjetovanje, a bosanskohercegovačke agencije na teren šalju svoje ekspertske timove kako bi od mina očistili ugrožena područja. Međunarodni donatori daju doprinos humanitarnom deminiranju u BiH tako što osiguravaju uređaje za detekciju i tešku mehanizaciju. Ograničenja zbog pandemije COVID-19 znatno su otežala deminerske aktivnosti ove godine, a EUFOR planira da s početkom nove školske godine u rujnu ponovo aktivira Timove za obrazovanje o opasnostima od mina.
Zapovjednik EUFOR-a je izjavio: „Vraćanje zemljišta predstavlja budućnost uklanjanja i uništavanja starih mina i podupire naš trajni napredak ka sigurnom okruženju. Ograničenja zbog COVID-a spriječila su ove aktivnosti tijekom nekoliko mjeseci, tako da ovaj nastavak deminerskih aktivnosti svima pokazuje smjer u kome se trebamo kretati.“
U BiH je trenutno aktivno 478 deminerskih projekata vraćanja zemljišta, a procjena je da je njima obuhvaćeno 182.000 mina. Primjenom ovog pristupa deminiranju skratit će se ukupno vrijeme potrebno za deminiranje, a financijska sredstva koja stoje na raspolaganju bit će učinkovitije upotrijebljena.


Министри БиХ са командантом ЕУФОР-а на деминерској локацији
Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Рајнхард Тришак имао је данас задовољство да на деминерској локацији недалеко од Калесије, 120 км сјеверно од Сарајева, буде домаћин министрима БиХ и представницима БХМАЦ-а. Делегација је слетјела хеликоптером ЕУФОР-а недалеко Тузле и имала прилику да присуствује деминерским операцијама.
Министар цивилних послова Анкица Гудељевић и министар одбране Сифет Поџић дан су провели у друштву Саше Обрадовића, директора Центра за уклањање мина у БиХ. ЕУФОР-ов стручњак за деминирање и експлозивна средства пуковник Маркус Хајдер објаснио је да је систем деминирања путем методе враћања земљишта, која се користи да се од мина очисти 928 км² колико се процјењује да их је преостало у земљи, бржи од раније кориштених стратегија.
ЕУФОР-ова улога у деминирању сада је обучавање и савјетовање, а босанскохерцеговачке агенције на терен шаљу своје експертске тимове како би од мина очистили угрожена подручја. Међународни донатори дају допринос хуманитарном деминирању у БиХ тако што обезбјеђују уређаје за детекцију и тешку механизацију. Ограничења због пандемије COVID-19 знатно су отежала деминерске активности ове године, а ЕУФОР планира да са почетком нове школске године у септембру поново активира Тимове за образовање о опасностима од мина.
Командант ЕУФОР-а је изјавио: „Враћање земљишта представља будућност уклањања и уништавања старих мина и подржава наш трајни напредак ка безбједном окружењу. Ограничења због COVID-а спријечила су ове активности током неколико мјесеци, тако да овај наставак деминерских активности свима показује правац у коме се требамо кретати.“
У БиХ је тренутно активно 478 деминерских пројеката враћања земљишта, а процјена је да је њима обухваћено 182.000 мина. Примјеном овог приступа деминирању скратиће се укупно вријеме потребно за деминирање, а финансијска средства која стоје на располагању биће ефикасније употријебљена.