Article Index

On Tuesday 22 January 2019, a vital Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Zenica Cantonal Hospital and EUFOR in Bosnia and Herzegovina.

COMEUFOR, Major General Martin Dorfer, and the General Manager of the Cantonal Hospital Zenica, Dr Rasim Skomorac, signed the MoU to formally endorse the agreement.

After signing the MoU, COMEUFOR said: "I am really pleased to sign this memorandum of understanding today, and I am looking forward to the future co-operation between EUFOR and the Cantonal Hospital Zenica".
The purpose of the MoU is to establish a formal agreement between EUFOR and the Zenica Cantonal Hospital, regarding the conditions under which medical and MEDEVAC support will be provided for EUFOR personnel in the case of emergencies.

General Manager of the Cantonal Hospital Zenica, Dr Rasim Skomorac, and COMEUFOR, Major General Martin Dorfer signing the Memorandum of Understanding.

General Manager of the Cantonal Hospital Zenica, Dr Rasim Skomorac, and COMEUFOR, Major General Martin Dorfer signing the Memorandum of Understanding.

Describing the services that the Cantonal Hospital Zenica will be offering to EUFOR, Dr Skomorac said: "I hope you will be happy with our services, and I am looking forward to the exchange of knowledge as we work together". The MoU has been established to ensure emergency helicopter access and the provision of specialised medical cover if it is needed.

EUFOR and the Zenica Cantonal Hospital will undertake regular exercises in order to ensure both organisations are fully prepared if any emergencies arise.

General Manager of the Cantonal Hospital Zenica, Dr Rasim Skomorac, and COMEUFOR, Major General Martin Dorfer, with the signed Memorandum of Understanding.

General Manager of the Cantonal Hospital Zenica, Dr Rasim Skomorac, and COMEUFOR, Major General Martin Dorfer, with the signed Memorandum of Understanding.


Memorandum o razumijevanju između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica
U utorak, 22. januara 2019, potpisan je važan Memorandum o razumijevanju između Kantonalne bolnice Zenica i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Komandant EUFOR-a generalmajor Martin Dorfer i direktor Kantonalne bolnice Zenica dr Rasim Skomorac potpisali su ovaj Memorandum o razumijevanju kako bi formalno potvrdili postignuti dogovor.
Nakon potpisivanja Memoranduma, komandant EUFOR-a je izjavio: "Uistinu sam zadovoljan zbog današnjeg potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i radujem se budućoj saradnji između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica".
Svrha ovog Memoranduma o razumijevanju je formaliziranje dogovora između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica o uvjetima pod kojima će osoblju EUFOR-a biti pružene zdravstvene usluge i evakuacija u hitnim slučajevima.
Govoreći o uslugama koje će Kantonalna bolnica Zenica pružati EUFOR-u, dr Skomorac je rekao: "Nadam se da ćete vi biti zadovoljni našim uslugama, a ja se radujem razmjeni znanja tokom našeg zajedničkog rada".
Ovaj Memorandum o razumijevanju se uspostavlja kako bi se prilikom hitnih medicinskih slučajeva osigurao pristup helikopteru i potrebna specijalistička zdravstvena pomoć.
EUFOR i Kantonalna bolnica Zenica će redovno izvoditi vježbu kako bi bili sigurni da su obje organizacije potpuno spremne da djeluju u hitnim slučajevima.


Memorandum o razumijevanju između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica
U utorak, 22. siječnja 2019, potpisan je važan Memorandum o razumijevanju između Kantonalne bolnice Zenica i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Martin Dorfer i ravnatelj Kantonalne bolnice Rasim Skomorac potpisali su ovaj Memorandum o razumijevanju kako bi formalno potvrdili postignuti dogovor.
Nakon potpisivanja Memoranduma, zapovjednik EUFOR-a je izjavio: "Uistinu sam zadovoljan zbog današnjeg potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i radujem se budućoj suradnji između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica".
Svrha ovog Memoranduma o razumijevanju je formaliziranje dogovora između EUFOR-a i Kantonalne bolnice Zenica o uvjetima pod kojima će osoblju EUFOR-a biti pružene zdravstvene usluge i evakuacija u hitnim slučajevima.
Govoreći o uslugama koje će Kantonalna bolnica Zenica pružati EUFOR-u, dr Skomorac je rekao: "Nadam se da ćete vi biti zadovoljni našim uslugama, a ja se radujem razmjeni znanja tijekom našeg zajedničkog rada".
Ovaj Memorandum o razumijevanju se uspostavlja kako bi se prilikom hitnih medicinskih slučajeva osigurao pristup helikopteru i potrebita specijalistička zdravstvena pomoć.
EUFOR i Kantonalna bolnica Zenica će redovito izvoditi vježbu kako bi bili sigurni da su obje organizacije potpuno spremne djelovati u hitnim slučajevima.


Меморандум о разумијевању између ЕУФОР-а и Кантоналне болнице Зеница
У уторак, 22. јануара 2019, потписан је важан Меморандум о разумијевању између Кантоналне болнице Зеница и ЕУФОР-а у Босни и Херцеговини. Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Мартин Дорфер и директор Кантоналне болнице Расим Скоморац потписали су овај Меморандум о разумијевању да би формално потврдили постигнути договор.
Након потписивања Меморандума, командант ЕУФОР-а је изјавио: "Заиста сам задовољан због данашњег потписивања Меморандума о разумијевању и радујем се будућој сарадњи између ЕУФОР-а и Кантоналне болнице Зеница".
Сврха овог Меморандума о разумијевању је формализовање договора између ЕУФОР-а и Кантоналне болнице Зеница о условима под којима ће особљу ЕУФОР-а бити пружене здравствене услуге и евакуација у хитним случајевима.
Говорећи о услугама које ће Кантонална болница Зеница пружати ЕУФОР-у, др Скоморац је рекао: "Надам се да ћете ви бити задовољни нашим услугама, а ја се радујем размјени знања током нашег заједничког рада".
Овај Меморандум о разумијевању се успоставља да би се приликом хитних медицинских случајева обезбиједио приступ хеликоптеру и потребна специјалистичка здравствена помоћ.
ЕУФОР и Кантонална болница Зеница ће редовно изводити вјежбу да би били сигурни да су обје организације потпуно спремне да дјелују у хитним случајевима.