Article Index

COMEUFOR: “EUFOR’s support demonstrates the European Union’s commitment to Bosnia and Herzegovina on its journey to European Union accession.”

On 24th March 2017 Commander EUFOR, Major General Friedrich Schrötter, hosted a press conference in Hotel Europe, Sarajevo, focussing on the achievements and challenges of EUFOR in BiH. He hands over Command of EUFOR Operation Althea in a ceremony on Tuesday 28th March and in his statement he highlighted his main successes and difficulties over the last 12 months.

COMEUFOR said:
“Under the direction of the Strategic Board for Ammunition, Weapons and Explosives, AFBiH is now making very positive progress to reduce its surplus ammunition stockpile. In the last 12 months, 2,626 tons of ammunition has been disposed of. Of special note was the fast and efficient disposal of 5,388 pieces of white phosphorus within a very short time frame.

However, with approximately 18,000 tons still in storage, there remains a significant challenge to reduce the stockpile to the end-state target of approximately 5,000 tons by the end of 2018. Significant progress has been achieved by Minster of Defence Pendeš and her Ministry through the inclusion of the AFBiH weapons inventory into the Ammunition, Weapons and Explosives (AWE) Master Plan.

Yesterday’s exercise in Kalinovik displayed the capabilities of EUFOR, coordinating Company level tactics with helicopter support. In autumn last year EUFOR conducted the large scale exercise Quick Response 16 where we proved the rapid deployment of reserve forces including those from KFOR. The involvement of AFBiH soldiers led to one unit being certified for future participation in UN or EU led operations.

COM EUFOR hosts a press conference in Sarajevo

COM EUFOR hosts a press conference in Sarajevo

EUFOR continues to develop a Joint Integrated Capacity Building and Training Plan with AFBiH. I am pleased to report that this effort is now largely focused on monitoring, mentoring and empowering, as AFBiH’s ability to define, develop and deliver its own training programmes improves. Over 1,900 soldiers from the AFBiH were trained within one year. Eleven units were trained to a level where they reached an internationally recognised military standard. Furthermore, I would like to highlight the professional approach of the their leadership.

Mine Risk Education services by EUFOR continue to provide essential support to the people and children of Bosnia and Herzegovina by addressing the education delivery gap that the local authorities are unable to meet on their own. Over 20,000 people received this training in 2016. This task is achieved by our LOT House personnel, who are not only the eyes and ears of EUFOR, but are also an essential connection to the local communities that they operate within.

COM EUFOR hosts a press conference in Sarajevo

I firmly believe that the role performed by EUFOR under the authority of its Executive Mandate remains relevant and important to maintaining a Safe and Secure Environment. EUFOR’s support also demonstrates the European Union’s commitment to Bosnia and Herzegovina on its journey to European Union accession.”

EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 14 EU member states and 5 partner nations. EUFOR is based on a mandate issued by the security council of the UN and closely cooperates with NATO based on the ‘Berlin Plus’ agreement. It is the successor of IFOR and SFOR and contributes to the maintenance and stability of a Safe and Secure Environment in BiH, helping to promote a climate in which the peace process can continue.

Spokesperson: Lt Cdr M Fitzpatrick RN
Office:00387 (0) 3349 5216
Mobile:00387 (0)66 914 666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0)33 495 393
Mobile: 00387 (0) 61 219 097
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Komandant EUFOR-a drži konferenciju za štampu u Sarajevu 24. marta

Komandant EUFOR-a: “Podrška koju pruža EUFOR pokazuje posvećenost Evropske unije Bosni i Hercegovini na njenom putu pristupanja Evropskoj uniji.”
Dana 24. marta 2017. godine, komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter održao je konferenciju za štampu u hotelu “Europe” u Sarajevu, na kojoj naglasio postignuća i izazove EUFOR-a u BiH. On predaje komandu nad EUFOR-om operacija “Althea” na svečanosti koja će se održati u utorak, 28. marta, a u svojoj izjavi istakao je najveće uspjehe i poteškoće tokom posljednjih 12 mjeseci.
Komandant EUFOR-a je izjavio:
“U skladu sa smjernicama Strateškog Komiteta za NMIMES, OS BiH sada ostvaruju izuzetno dobar napredak u smanjivanju zaliha viška municije. Tokom posljednjih 12 mjeseci uništeno je 2.626 tona municije. Treba posebno napomenuti da je brzo i efikasno riješeno pitanje 5.388 komada municije sa bijelim fosforom.
Sa druge strane, sa otprilike 18.000 tona sredstava koja se još uvijek nalaze u skladištima, ostalo je još mnogo posla da bi se zalihe svele na ciljanu količinu od oko 5.000 tona do kraja 2018. godine. Ministrica odbrane Pendeš i njeno ministarstvo postigli su značajan napredak uključivanjem inventure naoružanja OS BiH u Master plan za NMIMES.
Na jučerašnjoj vježbi EUFOR-a u Kalinoviku pokazane su sposobnosti EUFOR-a da koordinira taktike na nivou čete uz helikoptersku podršku. Prošle jeseni EUFOR je izveo veću vježbu pod nazivom “Brzi odgovor 16“ tokom koje smo uvježbavali brzo raspoređivanje snaga, uključujući i snage KFOR-a. Rezultat učešća vojnika OS BiH je certificiranje jedne jedinice za učešće u operacijama pod vođstvom UN-a ili EU u budućnosti.
EUFOR i dalje zajedno sa OS BiH izrađuje zajednički integrirani plan za osposobljavanje i obuku. Zadovoljstvo mi je što vas mogu obavijestiti da su ove aktivnosti sada uglavnom usmjerene na monitoring, mentorisanje i podršku jer su se sposobnosti OS BiH da definiraju, razvijaju i provode svoje vlastite programe obuke poboljšale. Preko 1.900 vojnika OS BiH prošlo je obuku u toku jedne godine. Jedanaest jedinica je završilo obuku i dostiglo nivo obučenosti u skladu sa međunarodno priznatim vojnim standardom. Nadalje, želim da naglasim profesionalni pristup njihovog vođstva.
Predavanja o opasnostima od mina je aktivnost kroz koju EUFOR i dalje pruža izuzetno važnu podršku ljudima i djeci BiH jer na taj način popunjava nedostatak u procesu obrazovanja koji domaće vlasti nisu u mogućnosti same riješiti. Preko 20.000 ljudi je prošlo kroz ovu obuku tokom 2016. Ovaj zadatak izvršava osoblje iz naših LOT kuća koje su ne samo oči i uši EUFOR-a, nego i ključna veza sa lokalnim zajednicama u okviru kojih djeluju.
Čvrsto vjerujem da je uloga EUFOR-a u okviru ovlasti koje proističu iz izvršnog mandata i dalje relevantna i važna za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja. Podrška koju EUFOR pruža također pokazuje predanost Evropske Unije Bosni i Hercegovini na njenom putu ka članstvu u Evropskoj Uniji.”
U EUFOR-u operacija “Althea” trenutno služe vojnici iz 14 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. EUFOR djeluje u skladu s mandatom Vijeća sigurnosti UN-a i u tijesnoj saradnji s NATO-om u okviru sporazuma “Berlin plus“ kao nasljednik IFOR-a i SFOR-a i doprinosi održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH, pomažući stvaranju klime u kojoj se mirovni proces može nastaviti.


Zapovjednik EUFOR-a drži tiskovnu konferenciju u Sarajevu 24. ožujka
Zapovjednik EUFOR-a: “Potpora koju pruža EUFOR pokazuje posvećenost Europske unije Bosni i Hercegovini na njenom putu pristupanja Europskoj uniji.”
Dana 24. ožujka 2017. godine, zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Friedrich Schrötter održao je tiskovnu konferenciju u hotelu “Europe” u Sarajevu, na kojoj naglasio postignuća i izazove EUFOR-a u BiH. On predaje zapovjedništvo nad EUFOR-om operacija “Althea” na svečanosti koja će se upriličiti u utorak, 28. možujka, a u svojoj izjavi istaknuo je najveće uspjehe i poteškoće tijekom posljednjih 12 mjeseci.
Zapovjednik EUFOR-a je izjavio:
“Sukladno smjernicama Strateškog povjerenstva za NSIMES, OS BiH sada ostvaruju izuzetno dobar napredak u smanjivanju zaliha viška streljiva. Tijekom posljednjih 12 mjeseci uništeno je 2.626 tona streljiva. Treba posebice napomenuti da je brzo i efikasno riješeno pitanje 5.388 komada streljiva sa bijelim fosforom.
Sa druge strane, sa otprilike 18.000 tona sredstava koja se još uvijek nalaze u skladištima, ostalo je još mnogo posla da bi se zalihe svele na ciljanu količinu od oko 5.000 tona do kraja 2018. godine. Ministrica obrane Pendeš i njeno ministarstvo postigli su značajan napredak uključivanjem inventure naoružanja OS BiH u Master plan za NSIMES.
Na jučerašnjoj vježbi EUFOR-a u Kalinoviku pokazane su sposobnosti EUFOR-a da koordinira taktike na razini satnije uz helikoptersku potporu. Prošle jeseni EUFOR je izveo veću vježbu pod nazivom “Brzi odgovor 16“ tijekom koje smo uvježbavali brzo raspoređivanje snaga, uključujući i snage KFOR-a. Rezultat sudjelovanja vojnika OS BiH je certificiranje jedne postrojbe za sudjelovanje u operacijama pod vođstvom UN-a ili EU u budućnosti.
EUFOR i dalje zajedno sa OS BiH izrađuje zajednički integrirani plan za osposobljavanje i obuku. Zadovoljstvo mi je što vas mogu obavijestiti da su ove aktivnosti sada uglavnom usmjerene na monitoring, mentorisanje i potporu jer su se sposobnosti OS BiH da definiraju, razvijaju i provode svoje vlastite programe obuke poboljšale. Preko 1.900 vojnika OS BiH prošlo je obuku tijekom jedne godine. Jedanaest postrojbi je završilo obuku i dostiglo razinu obučenosti sukladno međunarodno priznatim vojnim standardom. Nadalje, želim da naglasim profesionalni pristup njihovog vođstva.
Predavanja o opasnostima od mina je aktivnost kroz koju EUFOR i dalje pruža izuzetno važnu potporu ljudima i djeci BiH jer na taj način popunjava nedostatak u procesu obrazovanja koji domaće vlasti nisu u mogućnosti same riješiti. Preko 20.000 ljudi je prošlo kroz ovu obuku tijekom 2016. Ovu zadaću izvršava osoblje iz naših LOT kuća koje su ne samo oči i uši EUFOR-a, nego i ključna veza sa lokalnim zajednicama u okviru kojih djeluju.
Čvrsto vjerujem da je uloga EUFOR-a u okviru ovlasti koje proistječu iz izvršnog mandata i dalje relevantna i važna za održavanje sigurnog i stabilnog ozračja. Potpora koju EUFOR pruža također pokazuje predanost Europske Unije Bosni i Hercegovini na njenom putu ka članstvu u Europskoj Uniji.”
U EUFOR-u operaciji “Althea” trenutačno služe vojnici iz 14 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. EUFOR djeluje sukladno mandatu Vijeća sigurnosti UN-a i u tijesnoj suradnji s NATO-om u okviru sporazuma “Berlin plus“ kao nasljednik IFOR-a i SFOR-a i doprinosi održavanju sigurnog i stabilnog ozračja u BiH i pomaže stvaranju klime u kojoj se mirovni proces može nastaviti.


Командант ЕУФОР-а држи конференцију за штампу у Сарајеву 24. марта
Командант ЕУФОР-а: “Подршка коју пружа ЕУФОР показује посвећеност Европске уније Босни и Херцеговини на њеном путу приступања Европској унији.”
Дана 24. марта 2017. године, командант ЕУФОР-а генерал-мајор Фридрих Шретер (Friedrich Schrötter) одржао је конференцију за штампу у хотелу “Еуропе” у Сарајеву, на којој нагласио постигнућа и изазове ЕУФОР-а у БиХ. Он предаје команду над ЕУФОР-ом операција “Алтеа” на свечаности која ће се одржати у уторак, 28. марта, а у својој изјави истакао је највеће успјехе и потешкоће током посљедњих 12 мјесеци.
Командант ЕУФОР-а је изјавио:
“У складу са смјерницама Стратешког Комитета за НМИМЕС, ОС БиХ сада остварују изузетно добар напредак у смањивању залиха вишка муниције. Током посљедњих 12 мјесеци уништено је 2.626 тона муниције. Треба посебно напоменути да је брзо и ефикасно ријешено питање 5.388 комада муниције са бијелим фосфором.
Са друге стране, са отприлике 18.000 тона средстава која се још увијек налазе у складиштима, остало је још много посла да би се залихе свеле на циљану количину од око 5.000 тона до краја 2018. године. Министарка одбране Пендеш и њено министарство постигли су значајан напредак укључивањем инвентуре наоружања ОС БиХ у Мастер план за НМИМЕС.
На јучерашњој вјежби ЕФОР-а у Калиновику показане су способности ЕУФОР-а да координира тактике на нивоу чете уз хеликоптерску подршку. Прошле јесени ЕУФОР је извео већу вјежбу под називом “Брзи одговор 16“ током које смо увјежбавали брзо распоређивање снага, уклјучујући и снаге КФОР-а. Резултат учешћа војника ОС БиХ је сертификовање једне јединице за учешће у операцијама под вођством УН-а или ЕУ у будућности.
ЕУФОР и даље заједно са ОС БиХ израђује заједнички интегрисани план за оспособљавање и обуку. Задовољство ми је што вас могу обавијестити да су ове активности сада углавном усмјерене на мониторинг, менторисање и подршку јер су се способности ОС БиХ да дефинишу, развијају и проводе своје властите програме обуке побољшале. Преко 1.900 војника ОС БиХ прошло је обуку у току једне године. Једанаест јединица је завршило обуку и достигло ниво обучености у складу са међународно признатим војним стандардом. Надаље, желим да нагласим професионални приступ њиховог вођства.
Предавања о опасностима од мина је активност кроз коју ЕУФОР и даље пружа изузетно важну подршку људима и дјеци БиХ јер на тај начин попуњава недостатак у процесу образовања који домаће власти нису у могућности саме ријешити. Преко 20.000 људи је прошло кроз ову обуку током 2016. Овај задатак извршава особље из наших ЛОТ кућа које су не само очи и уши ЕУФОР-а, него и кључна веза са локалним заједницама у оквиру којих дјелују.
Чврсто вјерујем да је улога ЕУФОР-а у оквиру овласти које проистичу из извршног мандата и даље релевантна и важна за одржавање сигурног и безбједног окружења. Подршка коју ЕУФОР пружа такође показује преданост Европске уније Босни и Херцеговини на њеном путу ка чланству у Европској унији.”
У ЕУФОР-у, операција “Алтеа” тренутно служе војници из 14 земаља чланица ЕУ и пет партнерских земаља. ЕУФОР дјелује у складу са мандатом Савјета безбједности УН-а и у тијесној сарадњи с НАТО-ом у оквиру споразума “Берлин плус “ као насљедник ИФОР-а и СФОР-а и доприноси одржавању сигурног и безбједног окружења у БиХ и помаже стварању климе у којој се мировни процес може наставити.