Article Index

“The EU Military Committee believes that EUFOR is essential in sustaining a safe and secure environment in Bosnia and Herzegovina”

On the 30th and 31st of January the Chairman of the European Union Military Committee (CEUMC), General Mikhail Kostarakos, paid a visit to key personnel and institutions relating to Operation Althea in Sarajevo. He was accompanied by Lieutenant General Günter Höfler, the EU Austrian Military Representative; Rear Admiral Gluszko Waldemar, the Deputy Director General of EU Military Staff; and Brigadier General Arnaud Ladrange, the EU Deputy French Military Representative.

General Kostarakos started his visit by attending a meeting in the Defence Ministry with the Minister of Defence, Mrs Marina Pendeš and Chief of the Joint Staff, General Anto Jeleč. He then proceeded to a subsequent appointment with Commander NATO Forces Sarajevo, Brigadier General Giselle Wilz. The formal events of the first day completed with a discussion in the EU building with the EU Special Representative to BiH, Mr Lars-Gunnar Wigemark.

Minister Pendeš said:
“"This meeting and the visit by General Kostarakos are an indication that the EU sees BiH and its Armed Forces as partners, and that the EU forces see the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina as a partner. This is also a positive message to the MoD and AF BiH and all the inhabitants of Bosnia and Herzegovina ".

On the second day, the delegation travelled to EUFOR HQ, Camp Butmir where they were welcomed by an Honour Guard made up of Austrian and Turkish soldiers from the EUFOR Multinational Battalion. After a series of briefs from EUFOR branch Chiefs, CEUMC met one-on-one with Commander EUFOR, Major General Friedrich Schrötter for their final appointment in-theatre prior to the change of EUFOR Command in March 2017, where they discussed EUFOR’s role in the future of BiH.

General Kostorakos said of the visit:
“This has been an excellent opportunity to share views on the current situation and the future of our very constructive partnership. I hope in the future there will be serious improvements in the defence reform of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina. We have been assured that the EU agenda remains a strategic priority for the country. The EU Military Committee commends the work of the EUFOR mission in Bosnia and Herzegovina and believes that EUFOR HQ is essential in sustaining a safe and secure environment in Bosnia and Herzegovina”.

EUFOR Operation Althea, currently made up of soldiers from 15 EU member states and 5 partner nations, works closely with the MoD, conducting capacity building and training throughout the country to promote a climate where the peace process can continue to move forward. The objective being that AFBiH will operate autonomously without the requirement for international assistance. EUFOR is fully committed to support BiH “on its path to a European future” and remains a vital enabling actor in the development and maintenance of a safe and secure environment.

The EU Military Committee was established in 2001 and is composed of the Chiefs of Defence of the Member States. It is the highest military body within the Council of Europe and provides advice and recommendations to the Political and Security Committee on all military matters within the EU. During an operation, the EUMC monitors the proper execution of military operations conducted under the responsibility of the Operation Commander.

Spokesperson: Lt Cdr M Fitzpatrick RN
00387 (0) 3349 5216
00387 (0)66 914 666
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0)33 495 393
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

General Kostarakos meets Major General Friedrich Schrötter

General Kostarakos meets Major General Friedrich Schrötter

Photo gallery...


Predsjedavajući Vojnog odbora EU u posjeti BiH

“Vojni odbor EU vjeruje da je EUFOR od ključnog značaja za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni I Hercegovini”
Tokom dva dana, 30. i 31. januara, predsjedavajući Vojnog odbora Europske unije, general Mikhail Kostarakos, posjetio je ključno osoblje i institucije u Sarajevu koji su povezani sa Operacijom “Althea”. U njegovoj pratnji su bili generalpukovnik Günter Höfler, vojni predstavnik Austrije u EU, kontraadmiral Gluszko Waldemar, zamjenik generalnog direktora vojnog osoblja EU i brigadni general Arnaud Ladrange, zamjenik vojnog predstavnika Francuske u EU.
General Kostarakos započeo je svoju posjetu u Ministarstvu odbrane BiH, sastankom sa ministricom odbrane, gđom Marinom Pendeš, i načelnikom Zajedničkog štaba, generalom Antom Jelečom. Nakon toga se sastao sa komandanticom NATO Štaba Sarajevo, brigadnom generalicom Giselle Wilz. Zvanični dio prvog dana posjete završen je u zgradi EU, razgovorom sa specijalnim predstavnikom EU u BiH, g. Larsom-Gunnarom Wigemarkom.
Ministrica Pendeš je izjavila:
“Ovaj sastanak i posjeta generala Kostarakosa pokazuju da EU vidi BiH i njene Oružane snage kao partnere i da snage EU vide Oružane snage Bosne i Hercegovine kao partnera. Ovo je također i pozitivna poruka za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, ali i za sve stanovnike Bosne i Hercegovine".
Drugog dana posjete, visoki gosti su posjetili GK EUFOR-a u bazi “Butmir”, gdje su dočekani uz vojne počasti i postrojavanje počasne jedinice sastavljene od austrijskih i turskih vojnika iz sastava Multinacionalnog bataljona EUFOR-a. Nakon niza prezentacija koje su izlagali načelnici odjela EUFOR-a, predsjedavajući Vojnog odbora EU u četiri oka se sastao sa komandantom EUFOR-a, generalmajorem Friedrichom Schrötterom, s kojim je razgovarao o ulozi EUFOR-a u budućnosti BiH, a to je također bila zadnja prilika da se sastanu u području operacija, prije primopredaje dužnosti komandanta EUFOR-a u martu 2017. g.
General Kostarakos komentirao je posjetu:
“Ovo je bila izvanredna prilika za razmjenu mišljenja o trenutnoj situaciji i o budućnosti našeg vrlo konstruktivnog partnerskog odnosa. Nadam se da će u budućnosti doći do značajnih poboljšanja u procesu reforme odbrane u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Mi smo dobili uvjeravanja da su EU pitanja i dalje strateški prioritet za ovu zemlju. Vojni odbor EU smatra da rad EUFOR-a u Bosni i Hercegovini zaslužuje svaku pohvalu, kao i da je GK EUFOR-a od ključnog značaja za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini”.
Operacija EUFOR-a “Althea”, u kojoj trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i 5 partnerskih zemalja, blisko sarađuje sa Ministarstvom odbrane provodeći aktivnosti na osposobljavanju i obuci širom zemlje u svrhu promoviranja okruženja pogodnog za nastavak mirovnog procesa. Cilj je da OS BiH budu sposobne samostalno djelovati bez potrebe za međunarodnom pomoći. EUFOR je u potpunosti posvećen pružanju podrške BiH na njenom “putu ka europskoj budućnosti” i još uvijek je ključni faktor u razvoju i održavanju sigurnog i stabilnog okruženja.
Vojni odbor EU je uspostavljen 2001. godine i sastoji se od načelnika štabova zemalja članica. To je najviše vojno tijelo u okviru Vijeća Europe i pruža savjete i daje preporuke Političkom i sigurnosnom odboru u svim vojnim pitanjima u okviru EU. Tokom operacije Vojni odbor EU nadgleda pravilno izvođenje vojnih operacija, koje je odgovornost komandanta operacije.


Predsjedatelj Vojnog odbora EU u posjetu BiH

“Vojni odbor EU vjeruje da je EUFOR od ključnoga značaja za održavanje sigurnog i stabilnog ozračja u Bosni i Hercegovini”
Tijekom dva dana, 30. i 31. siječnja, predsjedatelj Vojnoga odbora Europske unije, general Mikhail Kostarakos, posjetio je ključno osoblje i institucije u Sarajevu koji su povezani sa Operacijom “Althea”. U njegovoj pratnji su bili general-pukovnik Günter Höfler, vojni predstavnik Austrije u EU, kontraadmiral Gluszko Waldemar, zamjenik generalnog ravnatelja vojnog osoblja EU i brigadni general Arnaud Ladrange, zamjenik vojnog predstavnika Francuske u EU.
General Kostarakos započeo je svoj posjet u Ministarstvu obrane BiH, sastankom sa ministricom obrane, gđom Marinom Pendeš, i načelnikom Zajedničkog stožera, generalom Antom Jelečom. Nakon toga se sastao sa zapovjednicom NATO Stožera Sarajevo, brigadnom generalicom Giselle Wilz. Zvanični dio prvoga dana posjeta završen je u zgradi EU, razgovorom sa specijalnim predstavnikom EU u BiH, g. Larsom-Gunnarom Wigemarkom.
Ministrica Pendeš je izjavila:
“Ovaj sastanak i posjet generala Kostarakosa pokazuju da EU vidi BiH i njene Oružane snage kao partnere i da snage EU vide Oružane snage Bosne i Hercegovine kao partnera. Ovo je također i pozitivna poruka za Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH, ali i za sve stanovnike Bosne i Hercegovine".
Drugog dana posjeta, visoki gosti su posjetili GZ EUFOR-a u bazi “Butmir”, gdje su dočekani uz vojne počasti i postrojavanje počasne postrojbe sastavljene od austrijskih i turskih vojnika iz sastava Višenacionalne bojne EUFOR-a. Nakon niza prezentacija koje su izlagali načelnici odjela EUFOR-a, predsjedatelj Vojnoga odbora EU u četiri oka se sastao sa zapovjednikom EUFOR-a, general-bojnikom Friedrichom Schrötterom, s kojim je razgovarao o ulozi EUFOR-a u budućnosti BiH, a to je također bila zadnja prilika da se sastanu u području operacija, prije primopredaje dužnosti zapovjednika EUFOR-a u ožujku 2017. g.
General Kostarakos komentirao je posjet:
“Ovo je bila izvanredna prigoda za razmjenu mišljenja o trenutačnoj situaciji i o budućnosti našega vrlo konstruktivnog partnerskog odnosa. Nadam se da će u budućnosti doći do značajnih poboljšanja u procesu reforme obrane u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Mi smo dobili uvjeravanja da su EU pitanja i dalje strateški prioritet za ovu zemlju. Vojni odbor EU smatra da rad EUFOR-a u Bosni i Hercegovini zaslužuje svaku pohvalu, kao i da je GZ EUFOR-a od ključnoga značaja za održavanje sigurnog i stabilnog ozračja u Bosni i Hercegovini”.
Operacija EUFOR-a “Althea”, u kojoj trenutačno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i 5 partnerskih zemalja, blisko surađuje sa Ministarstvom obrane provodeći aktivnosti na osposobljavanju i obuci širom zemlje u svrhu promoviranja ozračja pogodnog za nastavak mirovnoga procesa. Cilj je da OS BiH budu sposobne samostalno djelovati bez potrebe za međunarodnom pomoći. EUFOR je u potpunosti posvećen pružanju potpore BiH na njenom “putu ka europskoj budućnosti” i još uvijek je ključni čimbenik u razvoju i održavanju sigurnog i stabilnog ozračja.
Vojni odbor EU je uspostavljen 2001. godine i sastoji se od načelnika stožera zemalja članica. To je najviše vojno tijelo u okviru Vijeća Europe i pruža savjete i daje preporuke Političkom i sigurnosnom odboru u svim vojnim pitanjima u okviru EU. Tijekom operacije Vojni odbor EU nadgleda pravilno izvođenje vojnih operacija, koje je odgovornost zapovjednika operacije.


Предсједавајући Војног одбора ЕУ у посјети БиХ

“Војни одбор ЕУ вјерује да је ЕУФОР од кључног значаја за одржавање безбједног и стабилног окружења у Босни и Херцеговини”
Током два дана, 30. и 31. јануара, предсједавајући Војног одбора Европске уније, генерал Микхаил Костаракос, посјетио је кључно особље и институције у Сарајеву који су повезани са Операцијом “Алтеа”. У његовој пратњи су били генерал-пуковник Гинтер Хофлер, војни представник Аустрије у ЕУ, контраадмирал Глушко Валдемар, замјеник генералног директора војног особља ЕУ и бригадни генерал Арно Ладранж, замјеник војног представника Француске у ЕУ.
Генерал Костаракос започео је своју посјету у Министарству одбране БиХ, састанком са министрицом одбране, гђом Марином Пендеш, и начелником Заједничког штаба, генералом Антом Јелечом. Послије тога се састао са командантицом НАТО Штаба Сарајево, бригадном генералицом Жизел Вилц. Званични дио првог дана посјете завршен је у згради ЕУ, разговором са специјалним представником ЕУ у БиХ, г. Ларсом-Гунаром Вигемарком.
Министрица Пендеш је изјавила:
“Овај састанак и посјета генерала Костаракоса показују да ЕУ види БиХ и њене Оружане снаге као партнере и да снаге ЕУ виде Оружане снаге Босне и Херцеговине као партнера. Ово је такође и позитивна порука за Министарство одбране и Оружане снаге БиХ, али и за све становнике Босне и Херцеговине".
Другог дана посјете, високи гости су посјетили ГК ЕУФОР-а у бази “Бутмир”, гдје су дочекани уз војне почасти и постројавање почасне јединице састављене од аустријских и турских војника из састава Мултинационалног батаљона ЕУФОР-а. Након низа презентација које су излагали начелници одјељења ЕУФОР-а, предсједавајући Војног одбора ЕУ у четири ока се састао са командантом ЕУФОР-а, генерал-мајорем Фридрихом Шретером, с којим је разговарао о улози ЕУФОР-а у будућности БиХ, а то је такође била задња прилика да се састану у подручју операција, прије примопредаје дужности команданта ЕУФОР-а у марту 2017. г.
Генерал Костаракос је коментарисао посјету:
“Ово је била изванредна прилика за размјену мишљења о тренутној ситуацији и о будућности нашег врло конструктивног партнерског односа. Надам се да ће у будућности доћи до значајних побољшања у процесу реформе одбране у Оружаним снагама Босне и Херцеговине. Ми смо добили увјеравања да су ЕУ питања и даље стратешки приоритет за ову земљу. Војни одбор ЕУ сматра да рад ЕУФОР-а у Босни и Херцеговини заслужује сваку похвалу, као и да је ГК ЕУФОР-а од кључног значаја за одржавање беубједног и стабилног окружења у Босни и Херцеговини”.
Операција ЕУФОР-а “Алтхеа”, у којој тренутно служе војници из 15 земаља чланица ЕУ и 5 партнерских земаља, блиско сарађује са Министарством одбране и проводи активности на оспособљавању и обуци широм земље у сврху промоције окружења погодног за наставак мировног процеса. Циљ је да ОС БиХ буду способне да самостално дјелују без потребе за међународном помоћи. ЕУФОР је у потпуности посвећен пружању подршке БиХ на њеном “путу ка европској будућности” и још увијек је кључни фактор у развоју и одржавању безбједног и стабилног окружења.
Војни одбор ЕУ је успостављен 2001. године и састоји се од начелника штабова земаља чланица. То је највише војно тијело у оквиру Вијећа Европе и пружа савјете и даје препоруке Политичком и безбједносном одбору у свим војним питањима у оквиру ЕУ. Током операције Војни одбор ЕУ надгледа правилно извођење војних операција, које је одговорност команданта операције.