Article Index

Commander EUFOR, Major General Friedrich Schrötter, formally handed over the report from Exercise QUICK RESPONSE to the Minister of Defence BiH, Marina Pendeš, and Chief of the Joint Staff, Lieutenant General Anto Jeleč at the Ministry of Defence Building in Sarajevo today. The report contains a summary of the exercise as well as lessons learned from the EUFOR perspective with the aim of ensuring continued improvement in successive multi-national operations.

The report concluded that the contribution of the Armed Forces BiH (AFBiH) to such a EUFOR Peace Support Operation (PSO) was of great value to both sides. This cooperation clearly revealed that AFBiH are able to perform PSO tasks in a professional manner.
Minister of Defence Marina Pendeš said “I would like to thank EUFOR for their support and I hope all of our partners recognise the progress made over the last few years towards a more stable country and that they continue to support our goals”.

COMEUFOR Major General Schrötter said “the Exercise proved the good work that can be done between our cooperating forces. It provides us both with a great deal of confidence for our future partnership”.
Over 750 troops and 70 supporting vehicles took part in Exercise QUICK RESPONSE 2016 from the 25th of September to the 6th of October, successfully conducting training and tasking injected by the Exercise Control Team. With a Brigade sized force, both AFBiH, EUFOR and the contributing nations were able to complete the larger enhanced scenarios delegated to them.
EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 15 EU member states and 5 partner nations. Its primary roles are to provide capacity building and training support to the Armed Forces of BiH and to support BiH efforts to maintain a safe and secure environment, whilst providing support to the overall EU comprehensive strategy for BiH.

Minister Pendeš and Major General Schrötter in discussion

Minister Pendeš and Major General Schrötter in discussion

Photo gallery...


Komandant EUFOR-a predaje Izvještaj o vježbi “Brzi odgovor” ministrici Pendeš

EUFOR pohvaljuje profesionalizam Oružanih snaga BiH
Komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter danas je zvanično uručio Izvještaj o vježbi “Brzi odgovor” ministrici odbrane BiH Marini Pendeš i načelniku Zajedničkog štaba generalpukovniku Anti Jeleču u zgradi ministarstva odbrane u Sarajevu. Ovaj izvještaj sadrži kratki pregled vježbe i naučene lekcije iz perspektive EUFOR-a, a cilj mu je osigurati kontinuirano poboljšanje narednih višenacionalnih operacija.
U zaključku izvještaja navedeno je kako je doprinos Oružanih snaga BiH (OS BiH) takvoj operaciji podrške miru EUFOR-a bio od velike vrijednosti objema stranama. Ova saradnja jasno je pokazala kako su OS BiH sposobne za izvođenje zadataka u okviru operacija podrške miru na profesionalan način. Ministrica odbrane Marina Pendeš izjavila je: ”Željela bih se zahvaliti EUFOR-u na pruženoj podršci i nadam se da će naši partneri prepoznati napredak postignut tokom nekoliko posljednjih godina na našem putu ka stabilnijoj zemlji i da će nastaviti pružati podršku našim ciljevima.“
Komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter izjavio je: “Ova vježba je pokazala da se kroz saradnju naših snaga može postići dobar rezultat i to nam uliva povjerenje u pogledu našeg budućeg partnerstva. “
Preko 750 vojnika sa 70 vozila učestvovalo je u vježbi “Brzi odgovor 2016” od 25. septembra do 6. oktobra, uspješno izvevši obuku i zadatke koje je zadao tim za kontrolu vježbe. Sa snagama veličine brigade, i OS BiH i EUFOR, kao i zemlje učesnice, bile su u stanju djelovati prema većim i poboljšanim scenarijima koji su im zadati. Vježba “Brzi odgovor 2016” definitivno dokazuje kako je EUFOR, zajedno sa našim kolegama iz OS BiH i našim rezervnim snagama, u svakom trenutku spreman i sposoban brzo i efikasno odgovoriti na svaku eventualnu prijetnju našem sigurnom i stabilnom okruženju.
Operacija EUFOR Althea trenutno u svom sastavu ima vojnike iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Primarne uloge su pružanje pomoći Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i podrška naporima BiH na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, kao i podrška sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.


Zapovjednik EUFOR-a predaje Izvješće o vježbi “Brzi odgovor” ministrici Pendeš

EUFOR pohvaljuje profesionalizam Oružanih snaga BiH
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Friedrich Schrötter danas je zvanično uručio Izvješće o vježbi “Brzi odgovor” ministrici obrane BiH Marini Pendeš i načelniku Zajedničkog stožera general-pukovniku Anti Jeleču u zgradi ministarstva obrane u Sarajevu. Ovo izvješće sadrži kratki pregled vježbe i naučene lekcije iz perspektive EUFOR-a, a cilj mu je osigurati kontinuirano poboljšanje narednih višenacionalnih operacija.
U zaključku izvješća navedeno je kako je doprinos Oružanih snaga BiH (OS BiH) takvoj operaciji potpore miru EUFOR-a bio od velike vrijednosti objema stranama. Ova suradnja jasno je pokazala kako su OS BiH sposobne za izvođenje zadaća u okviru operacija potpore miru na profesionalan način. Ministrica obrane Marina Pendeš izjavila je: “Željela bih se zahvaliti EUFOR-u na pruženoj potpori i nadam se da će naši partneri prepoznati napredak postignut tijekom nekoliko posljednjih godina na našem putu ka stabilnijoj zemlji i da će nastaviti pružati potporu našim ciljevima.”
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Friedrich Schrötter izjavio je: “Ova vježba je pokazala da se kroz suradnju naših snaga može postići dobar rezultat i to nam ulijeva povjerenje u pogledu našeg budućeg partnerstva. “
Preko 750 vojnika sa 70 vozila sudjelovalo je u vježbi “Brzi odgovor 2016” od 25. rujna do 6. listopada, uspješno izvevši obuku i zadaće koje je zadao tim za kontrolu vježbe. Sa snagama veličine brigade, i OS BiH i EUFOR, kao i zemlje sudionice, bile su u stanju djelovati prema većim i poboljšanim scenarijima koji su im zadati. Vježba “Brzi odgovor 2016” definitivno dokazuje kako je EUFOR, zajedno sa našim kolegama iz OS BiH i našim pričuvnim snagama, u svakom trenutku spreman i sposoban brzo i djelotvorno odgovoriti na svaku eventualnu prijetnju našem sigurnom i stabilnom ozračju.
Operacija EUFOR Althea trenutačno u svom sastavu ima vojnike iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Primarne uloge su pružanje pomoći Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i potpora naporima BiH na održavanju sigurnog i stabilnog ozračja, kao i potpora sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.


Командант ЕУФОР-а предаје Извјештај о вјежби “Брзи одговор” министарки Пендеш

ЕУФОР похваљује професионализам Оружаних снага БиХ
Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Фридрих Шретер (Friedrich Schrötter) данас је званично уручио Извјештај о вјежби “Брзи одговор” министарки одбране БиХ Марини Пендеш и начелнику Заједничког штаба генерал-пуковнику Анти Јелечу у згради министарства одбране у Сарајеву. Овај извјештај садржи кратки преглед вјежбе и научене лекције из перспективе ЕУФОР-а, а циљ му је да обезбиједи континуирано побољшање наредних вишенационалних операција.
У закључку извјештаја наведено је да је допринос Оружаних снага БиХ (ОС БиХ) таквој операцији подршке миру ЕУФОР-а био од велике вриједности објема странама. Ова сарадња јасно је показала да су ОС БиХ способне за извођење задатака у оквиру операција подршке миру на професионалан начин.
Министарка одбране Марина Пендеш изјавила је: ”Жељела бих се захвалити ЕУФОР-у на пруженој подршци и надам се да ће наши партнери препознати напредак постигнут током неколико посљедњих година на нашем путу ка стабилнијој земљи и да ће наставити да пружају подршку нашим циљевима.“
Командант ЕУФОР-а генерал-мајор Фридрих Шретер изјавио је: “Ова вјежба је показала да се кроз сарадњу наших снага може постићи добар резултат и то нам улива повјерење у погледу нашег будућег партнерства. “
Преко 750 војника са 70 возила учествовало је у вјежби “Брзи одговор 2016” од 25. септембра до 6. октобра, успјешно извевши обуку и задатке које је задао тим за контролу вјежбе. Са снагама величине бригаде, и ОС БиХ и ЕУФОР, као и земље учеснице, биле су у стању дјеловати према већим и побољшаним сценаријима који су им задати. Вјежба “Брзи одговор 2016” дефинитивно доказује како је ЕУФОР, заједно са нашим колегама из ОС БиХ и нашим резервним снагама, у сваком тренутку спреман и способан да брзо и ефикасно одговори на сваку евентуалну пријетњу нашем сигурном и безбједном окружењу.
Операција ЕУФОР Алтеа (Althea) тренутно у свом саставу има војнике из 15 земаља чланица ЕУ и пет партнерских земаља. Примарне улоге су пружање помоћи Оружаним снагама БиХ при оспособљавању и обуци и подршка напорима БиХ на одржавању сигурног и безбједбог окружења, као и подршка свеобухватној стратегији ЕУ за БиХ.