Article Index

EUFOR and OSCE host “WEAPON WORKSHOP” – fate of 60,000 small arms weapons to be decided

Wednesday 30 November to Thursday 1 December saw a “WEAPON WORKSHOP” which took place in Hotel Sarajevo. Jointly hosted by the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and EUFOR, the aim was to extend the current master plan regarding weapons disposal. The event was attended by representatives from OSCE, EUFOR, United Nations Development Programme (UNDP), NATO HQ Sa European Union and delegates from the USA, UK, Austria, Germany and Switzerland.

Opening the two day workshop COMEUFOR Major General Schrötter said: “The main goal of this two day conference is to ensure that International co-operation is continuing and therefore we need to discuss and review our commitments.”
The workshop was a platform for discussion, resulting in an agreement in the International Community of the extension of their commitment to the Master Plan. This positive result will be presented as an agreed International Partner proposal at the Strategic Board meeting 5 December 2016. The aspiration of the Master Plan is the stockpile management, the stock check including marking and registration, as well as safe storage or safe disposal of all surplus weapons and ammunition in BiH.

Bosnia and Herzegovina still has a substantial amount of surplus military small arms. There are currently over 60,000 small arms weapons which require registering officially or safe disposal. The company Small Arms Survey (SAS) will register and officially tag any light weapons that are of operational use.
EUFOR Althea continues to provide expert advice in the framework of our Capacity Building and Training Programme. EUFOR Althea works in support of BiH alongside other members of the International Community in order to build their capacity to manage the excessive stockpiles of ammunition and weapons.
As well as ensuring a safe and secure environment in BiH, the eventual disposal of all unusable weapons will free up the many AFBiH soldiers charged with guarding and maintaining the 30 weapon storage sites throughout BiH.
EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 15 EU member states and 5 partner nations. Its primary roles are to provide capacity building and training support to the Armed Forces of BiH and to support BiH efforts to maintain a safe and secure environment, whilst providing support to the overall EU comprehensive strategy for BiH.

Special Ammunitions and Weapons Advisor Col Trachsler discussing the management of small arm weapons in BiH

Special Ammunitions and Weapons Advisor Col Trachsler discussing the management of small arm weapons in BiH

Photo gallery...

Spokesperson: Lt Cdr C. Harwood RN
00387 (0) 3349 5216
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0)33 495 214
00387 (0)66 914 664
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


EUFOR: Produžetak plana za uništavanje naoružanja

EUFOR i OSCE domaćini “RADIONICE O NAORUŽANJU” – donošenje odluke o sudbini 60.000 komada malog oružja

U srijedu i četvrtak (30. novembar i 1. decembar) održana je “Radionica o naoružanju” u hotelu “Sarajevo”. Zajednički domaćini konferencije su bili Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i EUFOR, a cilj je bio produženje sadašnjeg “Master plana” za rješavanje pitanja naoružanja. Događaju su prisustvovali predstavnici EUFOR-a, OSCE-a, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), NATO štaba u Sarajevu, Evropske unije, kao i delegati iz SAD, UK, Austrije, Njemačke i Švicarske.
Otvarajući ovu dvodnevnu radionicu, komandant EUFOR-a generalmajor Schrötter je izjavio: “Glavni cilj ove dvodnevne konfernecije je osigurati kontinuiranu međunarodnu saradnju i zbog toga je potrebno da razgovaramo i razmotrimo svoj angažman.”
Ova radionica je bila platforma za razgovor koji je rezultirao dogovorom postignutim unutar međunarodne zajednice o produženju angažiranja na “Master planu”. Ovaj pozitivni ishod će biti predstavljen kao usaglašeni prijedlog međunarodnog partnera na sastanku Strateškog komiteta 5. decembra 2016. godine. Cilj “Master plana” je upravljanje zalihama, provjera zaliha uz obilježavanje i popisivanje i sigurno skladištenje ili uklanjanje svih viškova naoružanja i municije u BiH.
Bosna i Hercegovina još uvijek ima znatne količine viškova vojnog malog oružja. Trenutno je u pitanju više od 60.000 komada malog oružja koje je potrebno zvanično popisati ili sigurno ukloniti. Firma “Small Arms Survey” (SAS) će popisati i zvanično obilježiti svaki komad lakog oružja koji je je za operativnu upotrebu.
EUFOR “Althea” nastavlja pružati stručne savjete kroz svoj program za osposobljavanje i obuku. EUFOR “Althea” pruža podršku BiH zajedno sa drugim članovima međunarodne zajednice kako bi se izgradila sposobnost BiH za upravljanje prevelikim zalihama municije i oružja.
Osim postizanja sigurnog i stabilnog okruženja u BiH, eventualno uklanjanje svog neupotrebljivog oružja će osloboditi mnogo vojnika OS BiH koji su sada raspoređeni na zadatke stražarenja i održavanja na 30 lokacija za skladištenje oružja u cijeloj BiH.
U okviru Operacije EUFOR “Althea” trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Primarni zadaci su pružanje podrške Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i BiH pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, kao i pružanje podrške sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.


EUFOR: Produžetak plana za uništavanje naoružanja

EUFOR i OESS domaćini “RADIONICE O NAORUŽANJU” – donošenje odluke o sudbini 60.000 komada malog oružja

U srijedu i četvrtak (30. studeni i 1. prosinac) održana je “Radionica o naoružanju” u hotelu “Sarajevo”. Zajednički domaćini konferencije su bili Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi (OESS) i EUFOR, a cilj je bio produženje sadašnjeg “Master plana” za rješavanje pitanja naoružanja. Događaju su nazočili predstavnici EUFOR-a, OESS-a, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), NATO stožera u Sarajevu, Europske unije, kao i delegati iz SAD, UK, Austrije, Njemačke i Švicarske.
Otvarajući ovu dvodnevnu radionicu, zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Schrötter je izjavio: “Glavni cilj ove dvodnevne konfernecije je osigurati kontinuiranu međunarodnu suradnju i zbog toga je potrebno da razgovaramo i razmotrimo svoj angažman.”
Ova radionica je bila platforma za razgovor koji je rezultirao dogovorom postignutim unutar međunarodne zajednice o produženju angažiranja na “Master planu”. Ovaj pozitivni ishod će biti predstavljen kao usaglašeni prijedlog međunarodnog partnera na sastanku Strateškog povjerenstva 5. prosinca 2016. godine. Cilj “Master plana” je upravljanje zalihama, provjera zaliha uz obilježavanje i popisivanje i sigurno skladištenje ili uklanjanje svih viškova naoružanja i streljiva u BiH.
Bosna i Hercegovina još uvijek ima znatne količine viškova vojnog malog oružja. Trenutačno je u pitanju više od 60.000 komada malog oružja koje je potrebno zvanično popisati ili sigurno ukloniti. Firma “Small Arms Survey” (SAS) će popisati i zvanično obilježiti svaki komad lakog oružja koji je je za operativnu uporabu.
EUFOR “Althea” nastavlja pružati stručne savjete kroz svoj program za osposobljavanje i obuku. EUFOR “Althea” pruža potporu BiH zajedno sa drugim članovima međunarodne zajednice kako bi se izgradila sposobnost BiH za upravljanje prevelikim zalihama streljiva i oružja.
Osim postizanja sigurnog i stabilnog ozračja u BiH, eventualno uklanjanje svog neupotrebljivog oružja će osloboditi mnogo vojnika OS BiH koji su sada raspoređeni na zadatke stražarenja i održavanja na 30 lokacija za skladištenje oružja u cijeloj BiH.
U okviru Operacije EUFOR “Althea” trenutačno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Primarni zadatci su pružanje potpore Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i BiH pri održavanju sigurnog i stabilnog ozračja, kao i pružanje potpore sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.


ЕУФОР: Продужетак плана за уништавање наоружања

ЕУФОР и ОЕБС домаћини “РАДИОНИЦЕ О НАОРУЖАЊУ” – доношење одлуке о судбини 60.000 комада малог оружја

У сриједу и четвртак (30. новембар и 1. децембар) одржана је “Радионица о наоружању” у хотелу “Сарајево”. Заједнички домаћини конференције су били Организација за безбједност и сарадњу у Европи (ОЕБС) и ЕУФОР, а циљ је био продужење садашњег “Мастер плана” за рјешавање питања наоружања. Догађају су присуствовали представници ЕУФОР-а, ОЕБС-а, Развојног програма Уједињених нација (УНДП), НАТО штаба у Сарајеву, Европске уније, као и делегати из САД, УК, Аустрије, Њемачке и Швајцарске.
Отварајући ову дводневну радионицу, командант ЕУФОР-а генерал-мајор Шретер (Schrötter) је изјавио: “Главни циљ ове дводневне конфернеције је да се обезбиједти континуирана међународна сарадња и због тога је потребно да разговарамо и размотримо свој ангажман.”
Ова радионица је била платформа за разговор који је резултирао договором постигнутим унутар међународне заједнице о продужењу ангажирања на “Мастер плану”. Овај позитивни исход ће бити представљен као усаглашени приједлог међународног партнера на састанку Стратешког комитета 5. децембра 2016. године. Циљ “Мастер плана” је управљање залихама, провјера залиха уз обиљежавање и пописивање и сигурно складиштење или уклањање свих вишкова наоружања и муниције у БиХ.
Босна и Херцеговина још увијек има знатне количине вишкова војног малог оружја. Тренутно је у питању више од 60.000 комада малог оружја које је потребно званично пописати или безбједно уклонити. Фирма “Смол армс сурвеј” (Small Arms Survey) ће пописати и званично обиљежити сваки комад лаког оружја који је је за оперативну употребу.
ЕУФОР “Алтеа” наставља да пружа стручне савјете кроз свој програм за оспособљавање и обуку. ЕУФОР “Алтеа” пружа подршку БиХ заједно са другим члановима међународне заједнице како би се изградила способност БиХ за управљање превеликим залихама муниције и оружја. Осим постизања безбједноог и сигурног окружења у БиХ, евентуално уклањање свог неупотребљивог оружја ће ослободити много војника ОС БиХ који су сада распоређени на задатке стражарења и одржавања на 30 локација за складиштење оружја у цијелој БиХ. У оквиру Операције ЕУФОР “Алтеа” тренутно служе војници из 15 земаља чланица ЕУ и пет партнерских земаља. Примарни задаци су пружање подршке Оружаним снагама БиХ при оспособљавању и обуци и БиХ при одржавању безбједноог и сигурног окружења, као и пружање подршке свеобухватној стратегији ЕУ за БиХ.