Article Index

Joint Press Statement by EUFOR and Armed Forces BiH
On 3 November EUFOR and Armed Forces of BiH representatives met for the annual “Capacity Building and Training Assessment Conference” at the Army Hall in Sarajevo. Officers of both organizations presented the results of their joint training efforts conducted throughout 2016 including lessons learned, potential improvements and planned activities for the upcoming training year 2017.

Turkish Colonel Tayfun Çağan, one of EUFOR’s Deputy Chiefs of Staff, who chaired the conference, stated “Capacity Building and Training” aiming at the continuous evolution of the Armed Forces of BiH is one of EUFOR’s main efforts. Remarkable progress has been made in 2016 so far. Just to mention one example, 10 new staff of the AFBiH have been trained successfully on the ability to dismantle unsafe ammunition. An additional 10 instructors have finished their training and can now pass on that knowledge, which contributes to the safety of the population in helping to reduce the number of surplus ammunition and weapons across the country. I am optimistic that our common training projects will ensure further progress in 2017.”

The ‘Capacity Building & Training’ Assessment Conference was held at the historic Army Hall in Sarajevo

The ‘Capacity Building & Training’ Assessment Conference was held at the historic Army Hall in Sarajevo

Colonel Nedžad ŠIŠIĆ, Head of the Logistics Planning Section within the Support Command of the AFBiH said, “The focus of cooperation between AFBIH and EUFOR will be the improvement of our capabilities, actually to bring our system of training up to a higher level, thus to contribute to acceleration of our process of integration to NATO, that is to be evaluated by NATO, and EUFOR supports that wholeheartedly.
When it comes to general cooperation so far, and I hope that it will continue in the future, this cooperation was of really high quality, and all we have requested for have been provided by EUFOR, in many cases even more then we had asked for.”

As a main effort of the EU led operation in Bosnia and Herzegovina, the EUFOR Capacity Building and Training Programme (CBTP) provides the BiH authorities with military expertise and technical support.
This is done in close coordination with NATO by training, mentoring, monitoring and advising the Ministry of Defence (MOD) and the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina (AF BiH) throughout their command structure.

Chairing the conference: NATO Advisor Colonel Mathna, EUFOR Dep Chief of Staff Colonel Çağan and Colonel Rašeta from the Armed Forces of BiH (from l-r)

Chairing the conference: NATO Advisor Colonel Mathna, EUFOR Dep Chief of Staff Colonel Çağan and Colonel Rašeta from the Armed Forces of BiH (from l-r)

The tasks are executed through Embedded Advisory Teams (EATs), Mobile Training Teams (MTTs) and Mentoring and Monitoring Teams (MMTs). To achieve the desired end state, all the members of the Capacity Building Training Division of EUFOR are putting a lot of effort and determination into the planning and coordination of all the different activities and trainings of a wide range of military capabilities. The Assessment Conference, which is held every November, has the aim to assess the efforts made during the year and to coordinate the upcoming activities of the next year.

EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 15 EU member states and 5 partner nations. Its primary roles are to provide capacity building and training support to the Armed Forces of BiH, to gain advanced capabilities. This in turn enabling AFBiH to achieve international standards required for contribution to Peace Support Operations and their further approach towards European and North Atlantic integration.

Spokesperson EUFOR: Lt Cdr C. Harwood RN
00387 (0) 33 495 216
00387 (0) 66 914 665
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spokesperson Ministry of Defense Bosnia and Herzegovina: Uma Sinanovic 

00387 (0) 33 286 680

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zajedničko saopćenje za javnost EUFOR-a i Oružanih snaga BiH
Godišnja konferencija za procjenu osposobljavanja i obuke 3. novembra 2016. g.
Dana 3. novembra, predstavnici EUFOR-a i Oružanih snaga BiH sastali su se na godišnjoj “Konferenciji za procjenu osposobljavanja i obuke” u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu. Oficiri obje organizacije predstavili su rezultate zajedničke obuke koju su izvodili tokom 2016. godine, naučene lekcije i moguća poboljšanja, kao i aktivnosti planirane za obuku tokom 2017. godine.
Turski brigadir Tayfun Çağan, jedan od zamjenika načelnika Štaba EUFOR-a, koji je predsjedavao konferencijom, izjavio je da su ¨osposobljavanje i obuka¨ koje imaju za cilj kontinuirani razvoj Oružanih snaga BiH jedan od glavnih napora EUFOR-a. Do sada je načinjen značajan napredak tokom 2016. godine. Na primjer, 10 novih članova osoblja OS BiH je uspješno završilo obuku u demontiranju nesigurne municije. Deset dodatnih instruktora je uspješno završilo obuku i oni sada mogu prenositi to znanje dalje, čime se doprinosi sigurnosti stanovništva kroz pomoć pri smanjenju viškova municije i oružja u cijeloj zemlji. Ja sam optimista i vjerujem da će naši projekti zajedničke obuke imati uspjeha i tokom 2017. godine.”
Brigadir Nedžad Šišić, načelnik Odsjeka za planiranje logistike u Komandi za podršku OS BiH izjavio je: “Fokus saradnje između OS BiH i EUFOR-a će biti poboljšanje naših sposobnosti, zapravo dizanje našeg sistema obuke na viši nivo, kako bismo doprinijeli procesu naše integracije u NATO, a koji će procjenivati NATO, uz svesrdnu podršku EUFOR-a.
Što se tiče dosadašnje opće saradnje, ona je zaista bila visokokvalitetna i ja se nadam da će se tako nastaviti i u budućnosti, jer mi smo od EUFOR-a dobili sve što smo tražili, a mnogo puta i više nego što smo tražili.”
Kao glavni napor operacije u Bosni i Hercegovini predvođene EU, Program za osposobljavanje i obuku EUFOR-a pruža vojnu stručnu pomoć i tehničku podršku vlastima BiH.
To se obavlja u tijesnoj saradnji sa NATO-om kroz aktivnosti obuke, mentorstvo, nadgledanje i savjetovanje Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) kroz cijelu komandnu strukturu.
Ove zadatke izvode pridodati savjetodavni timovi, mobilni timovi za obuku i timovi za mentorstvo i nadgledanje. 
U cilju postizanja željenog cilja, sve osoblje Odjela za osposobljavanje i obuku EUFOR-a ulaže velike napore i odlučnost u proces planiranja i koordinacije svih mogućih aktivnosti i vrsta obuke za široki spektar vojnih sposobnosti. Konferencija za procjenu, koja se održava svakog novembra, ima za cilj da procijeni napore uložene tokom godine i koordinira buduće aktivnosti za narednu godinu.
U okviru Operacije “Althea” EUFOR-a trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Njeni primarni zadaci su pružanje podrške Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci kako bi one stekle napredne sposobnosti. Time se omogućava OS BiH da dostignu međunarodne standarde koji su potrebni za učešće u operacijama podrške miru i dalje napredovanje ka evropskim i sjeverno-atlantskim integracijama.


Zajedničko priopćenje za javnost EUFOR-a i Oružanih snaga BiH
Godišnja konferencija za procjenu osposobljavanja i obuke 3. studenog 2016. g.
Dana 3. studenog, predstavnici EUFOR-a i Oružanih snaga BiH sastali su se na godišnjoj “Konferenciji za procjenu osposobljavanja i obuke” u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu. Časnici obje organizacije predstavili su rezultate zajedničke obuke koju su izvodili tijekom 2016. godine, naučene lekcije i moguća poboljšanja, kao i aktivnosti planirane za obuku tijekom 2017. godine.
Turski brigadir Tayfun Çağan, jedan od zamjenika načelnika Stožera EUFOR-a, koji je predsjedavao konferencijom, izjavio je da su ¨osposobljavanje i obuka¨ koje imaju za cilj kontinuirani razvoj Oružanih snaga BiH jedan od glavnih napora EUFOR-a. Do sada je načinjen značajan napredak tijekom 2016. godine. Na primjer, 10 novih članova osoblja OS BiH je uspješno završilo obuku u demontiranju nesigurnog streljiva. Deset dodatnih instruktora je uspješno završilo obuku i oni sada mogu prenositi to znanje dalje, čime se doprinosi sigurnosti stanovništva kroz pomoć pri smanjenju viškova streljiva i oružja u cijeloj zemlji. Ja sam optimist i vjerujem da će naši projekti zajedničke obuke imati uspjeha i tijekom 2017. godine.”
Brigadir Nedžad Šišić, načelnik Odsjeka za planiranje logistike u Zapovjedništvu za potporu OS BiH izjavio je: “Fokus suradnje između OS BiH i EUFOR-a bit će poboljšanje naših sposobnosti, zapravo dizanje našeg sustava obuke na višu razinu, kako bismo doprinijeli procesu naše integracije u NATO, a koji će procjenivati NATO, uz svesrdnu potporu EUFOR-a. Što se tiče dosadašnje opće suradnje, ona je zaista bila visokokvalitetna i ja se nadam da će se tako nastaviti i u budućnosti, jer mi smo od EUFOR-a dobili sve što smo tražili, a mnogo puta i više nego što smo tražili.”
Kao glavni napor operacije u Bosni i Hercegovini predvođene EU, Program za osposobljavanje i obuku EUFOR-a pruža vojnu stručnu pomoć i tehničku potporu vlastima BiH.
To se obavlja u tijesnoj suradnji sa NATO-om kroz aktivnosti obuke, mentorstvo, nadgledanje i savjetovanje Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) kroz cijelu zapovjednu strukturu. Ove zadaće izvode pridodati savjetodavni timovi, mobilni timovi za obuku i timovi za mentorstvo i nadgledanje. 
U cilju postizanja željenog cilja, svo osoblje Odjela za osposobljavanje i obuku EUFOR-a ulaže velike napore i odlučnost u proces planiranja i koordinacije svih mogućih aktivnosti i vrsta obuke za široki spektar vojnih sposobnosti. Konferencija za procjenu, koja se održava svakog studenog, ima za cilj procijeniti napore uložene tijekom godine i koordinirati buduće aktivnosti za narednu godinu.
U okviru Operacije “Althea” EUFOR-a trenutačno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Njeni primarni zadatci su pružanje potpore Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci kako bi one stekle napredne sposobnosti. Time se omogućava OS BiH da dostignu međunarodne standarde koji su potrebiti za sudjelovanje u operacijama potpore miru i dalje napredovanje ka europskim i sjeverno-atlantskim integracijama.


Заједничко саопштење за јавност ЕУФОР-а и Оружаних снага БиХ
Годишња конференција за процјену оспособљавања и обуке 3. новембра 2016. г.
Дана 3. новембра, представници ЕУФОР-а и Оружаних снага БиХ састали су се на годишњој “Конференцији за процјену оспособљавања и обуке” у Дому Оружаних снага БиХ у Сарајеву. Официри обје организације представили су резултате заједничке обуке коју су изводили током 2016. године, научене лекције и могућа побољшања, као и активности планиране за обуку током 2017. године.
Турски бригадир Тајфун Чаган (Tayfun Çağan), један од замјеника начелника Штаба ЕУФОР-а, који је предсједавао конференцијом, изјавио је да су ¨оспособљавање и обука¨ које имају за циљ континуирани развој Оружаних снага БиХ један од главних напора ЕУФОР-а. До сада је начињен значајан напредак током 2016. године. На примјер, 10 нових чланова особља ОС БиХ је успјешно завршило обуку у демонтирању несигурне муниције. Десет додатних инструктора је успјешно завршило обуку и они сада могу преносити то знање даље, чиме се доприноси безбједности становништва кроз помоћ при смањењу вишкова муниције и оружја у цијелој земљи. Ја сам оптимиста и вјерујем да ће наши пројекти заједничке обуке имати успјеха и током 2017. године.”
Бригадир Неџад Шишић, начелник Одсјека за планирање логистике у Команди за подршку ОС БиХ изјавио је: “Фокус сарадње између ОС БиХ и ЕУФОР-а ће бити побољшање наших способности, заправо дизање нашег система обуке на виши ниво, како бисмо допринијели процесу наше интеграције у НАТО, а који ће процјенивати НАТО, уз свесрдну подршку ЕУФОР-а. Што се тиче досадашње опште сарадње, она је заиста била висококвалитетна и ја се надам да ће се тако наставити и у будућности, јер ми смо од ЕУФОР-а добили све што смо тражили, а много пута и више него што смо тражили.”
Као главни напор операције у Босни и Херцеговини предвођене ЕУ, Програм за оспособљавање и обуку ЕУФОР-а пружа војну стручну помоћ и техничку подршку властима БиХ.
То се обавља у тијесној сарадњи са НАТО-ом кроз активности обуке, менторство, надгледање и савјетовање Министарства одбране и Оружаних снага Босне и Херцеговине (ОС БиХ) кроз цијелу командну структуру.
Ове задатке изводе придодати савјетодавни тимови, мобилни тимови за обуку и тимови за менторство и надгледање. 
У циљу постизања жељеног циља, све особље Одјељења за оспособљавање и обуку ЕУФОР-а улаже велике напоре и одлучност у процес планирања и координације свих могућих активности и врста обуке за широки спектар војних способности. Конференција за процјену, која се одржава сваког новембра, има за циљ да процијени напоре уложене током године и координира будуће активности за наредну годину.
У оквиру Операције “Алтеа” ЕУФОР-а тренутно служе војници из 15 земаља чланица ЕУ и пет партнерских земаља. Њени примарни задаци су пружање подршке Оружаним снагама БиХ при оспособљавању и обуци да би оне стекле напредне способности. Тиме се омогућава ОС БИХ да достигну међународне стандарде који су потребни за учешће у операцијама подршке миру и даље напредовање ка европским и сјеверно-атланским интеграцијама.