Article Index

Commander NATO Sarajevo: “NATO committed to supporting EUFOR to ensure a safe and secure BiH under the Berlin plus agreement”

Large scale Brigade-Level exercises such as Exercise Quick Response 2016 show that EUFOR Forces along with partners from NATO and AF BiH, including Reserves are at all times ready and able to respond quickly and effectively to any potential threat to a Safe and Secure Environment (SASE) in BiH.

EUFOR were for the first time able to utilise the NATO KFOR Tactical Manoeuvre Battalion (KTM) from Pristina, Kosovo to the exercise area in Manjača, near Banja Luka. It is important to be able to demonstrate the rapid deployment of these elements made up of Portuguese and Hungarian troops arrived in BiH at extremely short notice utilising armoured and support vehicles.

In all, over 750 troops and more than 70 supporting vehicles were based in the tented city during QUICK RESPONSE 2016. This consisted of, EUFOR Multi National Battalion (MNBN) (Austria and the United Kingdom Intermediate Reserve Company), Armed Forces Bosnia and Herzegovina (AFBiH), KFOR Tactical Manoeuvre Battalion (KTM) (Portugal and Hungary) and the opposition force provided by EUFOR Turkish Company. During the 5 day exercise they conducted combined training, sharing skills and experiences. This brigade sized force were tested in three main phases; first, the deployment, secondly by combined training and thirdly by re-deployment.

Continued awareness of the security situation throughout Bosnia and Herzegovina is a key issue for EUFOR as well as the European Reserve Forces. Whilst KFOR elements made their way through the southern part of the country, troops were then deployed to the North where the exercise culminated in combined training of all units in Manjača. During the final phase of the exercise, British convoys redeployed through northern BiH returning to their parent units in the United Kingdom.

When a given crisis gives rise to an EU-led operation making use of NATO assets and capabilities, the EU and NATO will draw on the so-called "Berlin Plus arrangements". It is through close co-operation with NATO and an agreement such as this that a complex larger exercise can be successfully achieved, augmenting forces required to achieve a SASE.

COM NATO Sa Brigadier General Wilz said: ”NATO HQ Sa is committed to supporting AFBiH and integration in to Euro Atlantic structures, working in partnership with EUFOR to ensure a safe and secure environment exists within BiH under the Berlin Plus agreement”.

NATO support of EUFOR during exercise QUICK RESPONSE 2016 included not only the NATO KFOR Tactical manoeuvre Battalion but also personnel, vehicles and infrastructure provided by NATO Headquarters Sarajevo.

EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 15 EU member states and 5 partner nations. Its primary roles are to provide capacity building and training support to the Armed Forces of BiH and to support BiH efforts to maintain a safe and secure environment, whilst providing support to the overall EU comprehensive strategy for BiH.

Spokesperson: Lt Cdr C. Harwood RN
00387 (0) 3349 5216
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Public Affairs Office: Mrs Elma Robovic
Office: 00387 (0)33 495 214
00387 (0)66 914 664
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vježba “Brzi odgovor”: Kontinuirana podrška EUFOR-a u skladu sa Sporazumom ¨Berlin plus¨

Komandant NATO Štaba Sarajevo: “NATO je opredijeljen za pružanje podrške EUFOR-u u skladu sa Sporazumom ¨Berlin plus¨, kako bi se osiguralo da je BiH sigurna i stabilna

Velike vježbe nivoa brigade, kao što je i vježba “Brzi odgovor 2016”, pokazuju da su snage EUFOR-a sa svojim partnerima iz NATO-a i OS BiH, uključujući i rezervne snage EUFOR-a, u svakom trenutku spremne i sposobne da brzo i efikasno odgovore na svaku eventualnu prijetnju stabilnom i sigurnom okruženju u BiH.
EUFOR je prvi put mogao koristiti Taktički manevarski bataljon iz NATO misije KFOR iz Prištine na Kosovu na području za obuku na Manjači kraj Banje Luke. Važno je moći pokazati sposobnost za brzo raspoređivanje ovih elemenata u čijem su sastavu portugalski i mađarski vojnici, koji su u BiH stigli u izuzetno kratkom roku svojim oklopnim vozilima i vozilima za podršku.
Tokom vježbe “Brzi odgovor 2016”, u šatorskom naselju bilo je smješteno preko 750 vojnika i preko 70 vozila iz sastava Multinacionalnog bataljona EUFOR-a (Austrija i četa rezervnih snaga iz UK), Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH), Taktičkog manevarskog bataljona iz NATO misije KFOR (Portugal i Mađarska) i suprotstavljenih snaga iz turske čete EUFOR-a. Tokom petodnevne vježbe, oni su imali zajedničku obuku i razmjenjivali vještine i iskustva. To je bila provjera ovih objedinjenih snaga veličine brigade koja se sastojala iz tri faze: prva se odnosila na raspoređivanje, druga na zajedničku obuku i treća na povratak u matične jedinice.
Za EUFOR, a isto tako i za rezervne snage EUFOR-a, od ključnog je značaja da budu konstantno upoznati sa sigurnosnom situacijom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Elementi KFOR-a su prošli kroz južna područja zemlje, a zatim su se njihovi vojnici rasporedili na sjeveru, gdje je kroz zajedničku obuku svih jedinica došlo do kulminacije vježbe na Manjači. Tokom završne faze vježbe, britanski konvoji su se preko sjevera BiH vratili u svoje matične jedinice u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Kada bi u slučaju neke krizne situacije trebale djelovati snage predvođene EU uz pomoć NATO sredstava i kapaciteta, EU i NATO će se pozvati na takozvani Sporazum ¨Berlin plus¨. Zahvaljujući bliskoj saradnji sa NATO-om i sporazumu kao što je ovaj, mogu se uspješno izvoditi velike i kompleksne vježbe, uz pojačanje snaga koje su potrebne za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja.
Komandant NATO Štaba Sarajevo brigadni general Wilz je izjavila: ” NATO Štab Sarajevo je opredijeljen za pružanje pomoći OS BiH i intergacijama u evroatlantske strukture, djelujući u partnerstvu sa EUFOR-om prema Sporazumu ¨Berlin plus¨ kako bi se osiguralo sigurno i stabilno okruženje u BiH.
NATO-ova podrška EUFOR-u tokom vježbe “Brzi odgovor 2016” nije se sastojala samo od Taktičkog manevarskog bataljona iz NATO misije KFOR, nego i osoblja, vozila i infrastrukture koju je osigurao NATO Štab Sarajevo.
U okviru Operacije “Althea” EUFOR-a trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Njeni primarni zadaci su pružanje podrške Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i naporima BiH na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, istovremeno podržavajući cjelokupnu i sveobuhvatnu strategiju EU za BiH.


Vježba “Brzi odgovor”: Kontinuirana potpora EUFOR-a sukladno Sporazumu ¨Berlin plus¨

Zapovjednica NATO Stožera Sarajevo: “NATO je opredijeljen za pružanje potpore EUFOR-u sukladno Sporazumu ¨Berlin plus¨, kako bi se osiguralo da je BiH sigurna i stabilna

Velike vježbe razine brigade, kao što je i vježba “Brzi odgovor 2016”, pokazuju da su snage EUFOR-a sa svojim partnerima iz NATO-a i OS BiH, uključujući i pričuvne snage EUFOR-a, u svakom trenutku spremne i sposobne brzo i efikasno odgovoriti na svaku eventualnu prijetnju stabilnom i sigurnom okruženju u BiH.
EUFOR je prvi put mogao koristiti Taktičku manevarsku bojnu iz NATO misije KFOR iz Prištine na Kosovu na području za obuku na Manjači kraj Banje Luke. Važno je moći pokazati sposobnost za brzo raspoređivanje ovih elemenata u čijem su sastavu portugalski i mađarski vojnici, koji su u BiH stigli u izuzetno kratkom roku svojim oklopnim vozilima i vozilima za potporu.
Tijekom vježbe “Brzi odgovor 2016”, u šatorskom naselju bilo je smješteno preko 750 vojnika i preko 70 vozila iz sastava Višenacionalne bojne EUFOR-a (Austrija i satnija pričuvnih snaga iz UK), Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH), Taktičke manevarske bojne iz NATO misije KFOR (Portugal i Mađarska) i suprotstavljenih snaga iz turske satnije EUFOR-a. Tijekom petodnevne vježbe, oni su imali zajedničku obuku i razmjenjivali vještine i iskustva. To je bila provjera ovih objedinjenih snaga veličine brigade koja se sastojala iz tri faze: prva se odnosila na raspoređivanje, druga na zajedničku obuku i treća na povratak u matične postrojbe.
Za EUFOR, a isto tako i za pričuvne snage EUFOR-a, od ključnog je značaja da budu konstantno upoznati sa sigurnosnom situacijom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Elementi KFOR-a su prošli kroz južna područja zemlje, a zatim su se njihovi vojnici rasporedili na sjeveru, gdje je kroz zajedničku obuku svih postrojbi došlo do kulminacije vježbe na Manjači. Tokom završne faze vježbe, britanski konvoji su se preko sjevera BiH vratili u svoje matične postrojbe u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Kada bi u slučaju neke krizne situacije trebale djelovati snage predvođene EU uz pomoć NATO sredstava i kapaciteta, EU i NATO će se pozivati na takozvani Sporazum ¨Berlin plus¨. Zahvaljujući bliskoj suradnji sa NATO-om i sporazumu kao što je ovaj, mogu se uspješno izvoditi velike i kompleksne vježbe, uz pojačanje snaga koje su potrebne za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja.
Zapovjednica NATO Stožera Sarajevo brigadna generalica Wilz je izjavila: ” NATO Stožer Sarajevo je opredijeljen za pružanje pomoći OS BiH i intergacijama u euroatlantske strukture, djelujući u partnerstvu sa EUFOR-om prema Sporazumu ¨Berlin plus kako bi se osiguralo sigurno i stabilno okruženje u BiH ¨.
NATO-ova potpora EUFOR-u tijekom vježbe “Brzi odgovor 2016” nije se sastojala samo od Taktičke manevarske bojne iz NATO misije KFOR, nego i osoblja, vozila i infrastrukture koju je osigurao NATO Stožer Sarajevo.
U okviru Operacije “Althea” EUFOR-a trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Njeni primarni zadaci su pružanje potpore Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i naporima BiH na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, uz istovremenu potporu cjelokupnoj i sveobuhvatnoj strategiji EU za BiH.


Вјежба “Брзи одговор”: Континуирана подршка ЕУФОР-а у складу са Споразумом ¨Берлин плус¨

Командант НАТО Штаба Сарајево: “НАТО је опредијељен за пружање подршке ЕУФОР-у у складу са Споразумом ¨Берлин плус¨, како би се обезбиједило да је БиХ сигурна и безбједна

Велике вјежбе нивоа бригаде, као што је и вјежба “Брзи одговор 2016”, показују да су снаге ЕУФОР-а са својим партнерима из НАТО-а и ОС БиХ, укључујући и резервне снаге ЕУФОР-а, у сваком тренутку спремне и способне да брзо и ефикасно одговоре на сваку евентуалну пријетњу безбједном и сигурном окружењу у БиХ.
ЕУФОР је први пут могао користити Тактички маневарски батаљон из НАТО мисије КФОР из Приштине на Косову на подручју за обуку на Мањачи крај Бање Луке. Важно је моћи показати способност за брзо распоређивање ових елемената у чијем су саставу португалски и мађарски војници, који су у БиХ стигли у изузетно кратком року својим оклопним возилима и возилима за подршку.
Током вјежбе “Брзи одговор 2016”, у шаторском насељу било је смјештено преко 750 војника и преко 70 возила из састава Мултинационалног батаљона ЕУФОР-а (Аустрија и чета резервних снага из УК), Оружаних снага Босне и Херцеговине (ОС БиХ), Тактичког маневарског батаљона из НАТО мисије КФОР (Португал и Мађарска) и супротстављених снага из турске чете ЕУФОР-а. Током петодневне вјежбе, они су имали заједничку обуку и размјењивали вјештине и искуства. То је била провјера ових обједињених снага величине бригаде која се састојала из три фазе: прва се односила на распоређивање, друга на заједничку обуку и трећа на повратак у матичне јединице.
За ЕУФОР, а исто тако и за резервне снаге ЕУФОР-а, од кључног је значаја да буду константно упознати са bezbjednosnom ситуацијом у цијелој Босни и Херцеговини. Елементи КФОР-а су прошли кроз јужна подручја земље, а затим су се њихови војници распоредили на сјеверу, гдје је кроз заједничку обуку свих јединица дошло до кулминације вјежбе на Мањачи. Током завршне фазе вјежбе, британски конвоји су се преко сјевера БиХ вратили у своје матичне јединице у Уједињеном Краљевству.
Када би у случају неке кризне ситуације требале дјеловати снаге предвођене ЕУ уз помоћ НАТО средстава и капацитета, ЕУ и НАТО ће се позиварти на такозвани Споразум ¨Берлин плус¨. Захваљујући блиској сарадњи са НАТО-ом и споразуму као што је овај, могу се успјешно изводити велике и комплексне вјежбе, уз појачање снага које су потребне за одржавање сигурног и безбједног окружења.
Командант НАТО Штаба Сарајево бригадни генерал Вилц (Wilz) је изјавила: ”НАТО Штаб Сарајево је опредијељен за пружање помоћи ОС БиХ и интергацијама у евроатланске структуре, дјелујући у партнерству са ЕУФОР-ом према Споразуму ¨Берлин плус” да би се обезбоједило сигурно и безбједно окружење у БиХ.
НАТО-ова подршка ЕУФОР-у током вјежбе “Брзи одговор 2016” није се састојала само од Тактичког маневарског батаљона из НАТО мисије КФОР, него и особља, возила и инфраструктуре коју је обезбиједио НАТО Штаб Сарајево.
У оквиру Операције “Алтеа” ЕУФОР-а тренутно служе војници из 15 земаља чланица ЕУ и пет партнерских земаља. Њени примарни задаци су пружање подршке Оружаним снагама БиХ при оспособљавању и обуци и напорима БиХ на одржавању сигурног и безбједног окружења, истовремено подржавајући цјелокупну и свеобухватну стратегију ЕУ за БиХ.