Article Index

All reserve forces participating in Exercise “QUICK RESPONSE 2016” were successfully deployed to Bosnia and Herzegovina and received at Camp Butmir, Sarajevo.
Many convoys have transited through BiH over the previous days demonstrating EUFOR’s ability to move troops quickly throughout the country. The UK deployed by air using an Antonov 124 cargo aircraft for strategic lift in to Sarajevo airport. EUFOR proving they can call in robust forces at short notice, as required.

Meanwhile all units, namely EUFOR’s Multi-National Battalion, a company from the Armed Forces Bosnia and Herzegovina, KFOR’s Tactical Manoeuvre Battalion comprising Portuguese and Hungarian troops and the British Intermediate Reserve Company deployed discretely to the large regional exercise area in Manjača near Banja Luka. Over 750 soldiers and 70 supporting vehicles are now based in the tented city and in the AFBiH’s Mika Bosnic barracks.

The Forward Operating Base (FOB), built by an Austrian Engineering Company, is now fully prepared for the co-ordination of exercise tasking by the EUFOR Exercise Control Team. This FOB will host all of the soldiers and contain the MNBN operations centre.

During the first stage of the exercise the different units conducted internal training at platoon, company and battalion level. During the second phase all troops were united to a multi-national Brigade, which is currently training and reacting to tasking and incidents injected by the Exercise Control Team. With a Brigade sized force, EUFOR is able to complete the larger enhanced scenarios delegated to them. Reconnaissance and surveillance of wide areas has been carried out by all elements.

Infantry squad during field training in Manjača

Infantry squad during field training in Manjača

The key task of the newly formed Brigade is now to practice a multitude of scenarios during QUICK RESPONSE 2016. Initially the training was low level including patrolling in vehicles and on foot and checkpoint control. This was then intensified to more complex tasks. One of those tasks is securing high ranking meetings for negotiations and then be able to evacuate the civilian population from any increased threat to safety. Under the guidelines given, the soldiers will exercise the use of minimum force in order to maintain a safe and secure environment.

One of the key outcomes of QUICK RESPONSE 2016 is to allow EUFOR and all contributing nations to be able to conduct larger Brigade Level Peace Support Operations both home and overseas should they be called upon.

EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 15 EU member states and 5 partner nations. Its primary roles are to provide capacity building and training support to the Armed Forces of BiH, to gain advanced capabilities to operate at Brigade level. This in turn enabling AFBiH to contribute to Peace Support Operations both home and overseas and to the overall EU comprehensive strategy for BiH.

Photo gallery...

Spokesperson EUFOR: Lt Cdr C. Harwood RN
00387 (0) 33 495 216
00387 (0) 66 914 665
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spokesperson MOD Bosnia and Herzegovina: Uma Sinanovic
00387 (0) 33 286 680


Vježba nivoa brigade "BRZI ODGOVOR 2016" je uveliko u toku
Sve rezervne snage koje učestvuju u vježbi “BRZI ODGOVOR 2016” uspješno su stigle u Bosnu i Hercegovinu i dočekane u bazi Butmir u Sarajevu.
Mnogi konvoji su proteklih dana prošli kroz Bosnu i Hercegovinu pokazujući sposobnost EUFOR-a da brzo premjesti trupe širom zemlje. Ujedinjeno Kraljevstvo je koristilo teretni avion Antonov 124 za strateški prevoz do Aerodroma Sarajevo. EUFOR je pokazao da, u slučaju potrebe, može pozvati robusne snage u kratkom roku.
U međuvremenu su sve jedinice – Multinacionalni bataljon EUFOR-a, četa iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Taktički manеvarski bataljon KFOR-a koji čine portugalski i mađarski vojnici, četa rezervnih snaga iz Ujedinjenog Kraljevstva – raspoređene na veliko regionalno područje za obuku na Manjači blizu Banja Luke. Preko 750 vojnika i 70 vozila је trenutno smještenо u šatorskom naselju u kasarni OSBiH "Mika Bosnić".
Isturena operativna baza, koju je sagradila austrijska inžinjerijska četa, je sada u potpunosti spremna za koordinaciju zadataka dobijenih od EUFOR-ovog Tima za kontrolu vježbe. U toj isturenoj bazi nalazit će se svi vojnici i operativni centar Multinacionalnog bataljona.
Tokom prve faze vježbe, različite jedinice su izvodile internu obuku na nivou voda, čete i bataljona. Tokom druge faze, sve trupe su objedinjene u multinacionalnu brigadu, koja trenutno izvodi obuku i djeluje prema zadacima i incidentima koje im zadaje Tim za kontrolu vježbe. Sa snagama veličine brigade EUFOR je sposoban da djeluje prema većim i naprednijim scenarijima koji se pred njega postavljaju. Svi elementi snaga vršili su izviđanje i osmatranje šireg područja.
Glavni zadatak novoformirane brigade je da tokom vježbe “BRZI ODGOVOR 2016” uvježba različite scenarije. Obuka je u početku bila niskog nivoa, uključujući patroliranje u vozilima i pješice i rad na kontrolnim punktovima, a zatim je intenzivirana kako bi uključila mnogo složenije zadatke. Jedan od tih zadataka je osiguranje sastanaka visokih zvaničnika na pregovorima, kao i evakuacija civilnog stanovništva u slučaju bilo kakve povećane prijetnje po sigurnost. U skladu sa datim smjernicama, vojnici će uvježbavati upotrebu minimalne sile u cilju održanja sigurnog i stabilnog okruženja.
Jedan od ključnih rezultata vježbe “BRZI ODGOVOR 2016” je da omogući EUFOR-u i svim zemljama učesnicama da, u slučaju poziva, izvode veće operacije podrške miru na nivou brigade u zemlji i inozemstvu.
U misiji EUFOR-a operacija "Althea" trenutno učestvuju vojnici iz 15 zemalja članica EU i 5 partnerskih zemalja. Primarna uloga EUFOR-a je pomoć Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci kako bi ovladali naprednim sposobnostima za djelovanje na nivou brigade. To omogućava OSBiH da daju svoj doprinos operacijama podrške miru u zemlji i inozemstvu i sveobuhvatnој EU strategiji za BiH.

Glasnogovornik EUFOR-a kkr C. Harwood, Kraljevska mornarica
00387 (0) 66 914 665
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Glasnogovornik Ministarstva odbrane BiH Uma Sinanović
00387 (0) 33 286 680


Vježba razine brigade "BRZI ODGOVOR 2016" je uveliko u tijeku
Sve pričuvne snage koje sudjeluju u vježbi “BRZI ODGOVOR 2016” uspješno su stigle u Bosnu i Hercegovinu i dočekane u bazi Butmir u Sarajevu. Mnogi konvoji su proteklih dana prošli kroz Bosnu i Hercegovinu pokazujući sposobnost EUFOR-a da brzo premjesti trupe širom zemlje. Ujedinjeno Kraljevstvo je koristilo teretni avion Antonov 124 za strateški prijevoz do Aerodroma Sarajevo. EUFOR je pokazao da, u slučaju potrebe, može pozvati robusne snage u kratkom roku.
U međuvremenu sve su postrojbe – Višenacionalna bojna EUFOR-a, satnija iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Taktička manеvarska bojna KFOR-a koju čine portugalski i mađarski vojnici, satnija pričuvnih snaga iz Ujedinjenog Kraljevstva – raspoređene na veliko regionalno područje za obuku na Manjači blizu Banja Luke. Preko 750 vojnika i 70 vozila је trenutno smještenо u šatorskom naselju u vojarni OSBiH "Mika Bosnić".
Isturena operativna baza, koju je sagradila austrijska inžinjerijska satnija, je sada u potpunosti spremna za koordinaciju zadataka dobijenih od EUFOR-ovog Tima za kontrolu vježbe. U toj isturenoj bazi nalazit će se svi vojnici i operativno središte Višenacionalne bojne.
Tijekom prve faze vježbe, različite postrojbe izvodile su internu obuku na razini voda, satnije i bojne. Tijekom druge faze, sve trupe su objedinjene u višenacionalnu brigadu, koja trenutno izvodi obuku i djeluje prema zadacima i incidentima koje im zadaje Tim za kontrolu vježbe. Sa snagama veličine brigade EUFOR je sposoban da djeluje prema većim i naprednijim scenarijima koji se pred njega postavljaju. Svi elementi snaga vršili su izviđanje i osmatranje šireg područja.
Glavna zadaća novoformirane brigade je da tijekom vježbe “BRZI ODGOVOR 2016” uvježba različite scenarije. Obuka je u početku bila niske razine, uključujući patroliranje u vozilima i pješice i rad na kontrolnim punktovima, a zatim je intenzivirana kako bi uključila mnogo složenije zadatke. Jedan od tih zadataka je osiguranje sastanaka visokih dužnosnika na pregovorima, kao i evakuacija civilnog stanovništva u slučaju bilo kakve povećane prijetnje po sigurnost. Sukladno datim smjernicama, vojnici će uvježbavati upotrebu minimalne sile u cilju održanja sigurnog i stabilnog okruženja.
Jedan od ključnih rezultata vježbe “BRZI ODGOVOR 2016” je da omogući EUFOR-u i svim zemljama sudionicama da, u slučaju poziva, izvode veće operacije potpore miru na razini brigade u zemlji i inozemstvu.
U misiji EUFOR-a operacija "Althea" trenutno sudjeluju vojnici iz 15 zemalja članica EU i 5 partnerskih zemalja. Primarna uloga EUFOR-a je pomoć Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci kako bi ovladali naprednim sposobnostima za djelovanje na razini brigade. To omogućava OSBiH da daju svoj doprinos operacijama potpore miru u zemlji i inozemstvu i sveobuhvatnој EU strategiji za BiH.

Glasnogovornik EUFOR-a: kkr C. Harwood, Kraljevska mornarica
00387 (0) 66 914 665
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Glasnogovornik Ministarstva obrane BiH: Uma Sinanović
00387 (0) 33 286 680


Вјежба нивоа бригаде "БРЗИ ОДГОВОР 2016" је увелико у току
Све резервне снаге које учествују у вјежби “БРЗИ ОДГОВОР 2016” су успјешно стигле у Босну и Херцеговину и дочекане у бази Бутмир у Сарајеву. Многи конвоји су протеклих дана прошли кроз Босну и Херцеговину показујући способност ЕУФОР-а да брзо премјести трупе широм земље. Уједињено Краљевство је користило теретни авион Антонов 124 за стратешки превоз до Аеродрома Сарајево. ЕУФОР је показао да, у случају потребе, може позвати робусне снаге у кратком року.
У међувремену су све јединице – Мултинационални батаљон ЕУФОР-а, чета из Оружаних снага Босне и Херцеговине, Тактички маневарски батаљон КФОР-а који чине португалски и мађарски војници, чета резервних снага из Уједињеног Краљевства – распоређене на велико регионално подручје за обуку на Мањачи близу Бања Луке. Преко 750 војника и 70 возила је тренутно смјештено у шаторском насељу у касарни ОСБиХ "Мика Боснић".
Истурена оперативна база, коју је саградила аустријска инжињеријска чета, је сада у потпуности спремна за координацију задатака добијених од ЕУФОР-овог Тима за контролу вјежбе. У тој истуреној бази налазиће се сви војници и оперативни центар Мултинационалног батаљона.
Током прве фазе вјежбе, различите јединице су изводиле интерну обуку на нивоу вода, чете и батаљона. Током друге фазе, све трупе су обједињене у мултинационалну бригаду, која тренутно изводи обуку и дјелује према задацима и инцидентима које им задаје Тим за контролу вјежбе. Са снагама величине бригаде ЕУФОР је способан да дјелује према већим и напреднијим сценаријима који се пред њега постављају. Сви елементи снага вршили су извиђање и осматрање ширег подручја.
Главни задатак новоформиране бригаде је да током вјежбе “БРЗИ ОДГОВОР 2016” увјежба различите сценарије. Обука је у почетку била ниског нивоа, укључујући патролирање у возилима и пјешице и рад на контролним пунктовима, а затим је интензивирана како би укључила много сложеније задатке. Један од тих задатака је обезбјеђење састанака високих званичника на преговорима, као и евакуација цивилног становништва у случају било какве повећане пријетње по безбједност. У складу са датим смјерницама, војници ће увјежбавати употребу минималне силе у циљу одржања безбједног и стабилног окружења.
Један од кључних резултата вјежбе “БРЗИ ОДГОВОР 2016” је да омогући ЕУФОР-у и свим земљама учесницама да, у случају позива, изводе веће операције подршке миру на нивоу бригаде у земљи и иностранству.
У мисији ЕУФОР-а операција "Алтеа" тренутно учествују војници из 15 земаља чланица ЕУ и 5 партнерских земаља. Примарна улога ЕУФОР-а је помоћ Оружаним снагама БиХ при оспособљавању и обуци како би овладали напредним способностима за дјеловање на нивоу бригаде. То омогућује ОСБиХ да дају свој допринос операцијама подршке миру у земљи и иностранству и свеобухватној ЕУ стратегији за БиХ.

Портпарол ЕУФОР-а: ккр К. Харвуд, Краљевска морнарица
00387 (0) 66 914 665
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Портпарол Министарства одбране БиХ: Ума Синановић
00387 (0) 33 286 680