Article Index

Joint Press Statement by COMEUFOR Major General Friedrich Schrötter and Commander of the AFBiH Operational Command, Major General Dragan Vuković

Commander EUFOR (COMEUFOR) Major General Friedrich Schrötter and AFBiH Operational Commander Major General Dragan Vucković are pleased to announce the combined Exercise “Quick Response 2016”. This exercise is the culmination of nearly two years of planning and will take place in the AF BiH military exercise area Manjača, near Banja Luka later this month.

The EUFOR Multinational Battalion (MNBN) has been working closely with Armed Forces BiH (AFBiH) combining training and shared skills and experiences which will be demonstrated during the exercise. Over 500 Soldiers from EUFOR, AFBiH, United Kingdom, Austria, Hungary and the NATO KFOR Portuguese Tactical Reserve Company will work closely together in BiH. This regional exercise will also allow EUFOR and NATO Sa Headquarters to exercise command and control in a large scale exercise. The troops will have the opportunity to expand their knowledge and experience of patrolling, escorting, convoys, MEDEVAC, extraction and evacuation. There will also be an opportunity to refine their specialist skills of Explosive Ordnance Disposal and Non-combatant Extraction Operations (NEO).

COM EUFOR announced “This annual exercise demonstrates to the people of BiH that their Armed Forces are able to work autonomously and in partnership with EUFOR and European partner nations in large scale exercises and military operations.”

Major General Dragan Vuković also stated: “Combined Exercise “Quick Response 2016” is a very significant event for the AF BiH to apply in practice the capabilities and skills acquired through collective training with the EUFOR Multinational Battalion. Exercise “Quick Response 2016” confirms the readiness and interoperability of the units of the AF BiH to act jointly with EUFOR.“

EUFOR Operation Althea is currently made up of soldiers from 15 EU member states and 5 partner nations. Its primary roles are to provide capacity building and training support to the Armed Forces of BiH and to support BiH efforts to maintain a safe and secure environment, whilst providing support to the overall EU comprehensive strategy for BiH.


Zajedničko saopćenje za medije komandanta EUFOR-a generalmajora Friedricha Schröttera i komandanta Operativne komande OS BiH generalmajora Dragana Vukovića
Komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter i komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Dragan Vuković sa zadovoljstvom najavljuju održavanje zajedničke vježbe “Brzi odgovor 2016”. Ova vježba je kulminacija skoro dvije godine planiranja i održat će se na vojnom poligonu OS BiH na Manjači, pored Banje Luke, tokom ovog mjeseca.
Multinacionalni bataljon EUFOR-a i Oružane snage BiH su vrlo tijesno sarađivali kroz zajedničku obuku i razmjenu iskustava i vještina koje će demonstrirati tokom vježbe. Preko 500 vojnika iz EUFOR-a, OS BiH, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Mađarske, kao i jedna portugalska četa Taktičkih rezervnih snaga EUFOR-a iz sastava NATO misije KFOR, radit će zajedno u BiH. Ova regionalna vježba također je prilika za EUFOR i NATO štab Sarajevo da vrše komandu i kontrolu u okviru velike vojne vježbe. Vojnici će imati priliku proširiti svoje znanje i steći više iskustva u aktivnostima patroliranja, pratnje, kretanja u konvoju, medicinske evakuacije, izvlačenja i evakuacije povrijeđenih. Također će imati priliku za usavršavanje svojih specijalističkih vještina za uklanjanje eksplozivnih ubojnih sredstava i operacije izvlačenje osoba koja ne učestvuju u borbenim aktivnostima.
Komandant EUFOR-a je izjavio: “Ova redovna godišnja vježba pokazuje ljudima BiH da su njihove oružane snage sposobne da djeluju samostalno i kao partneri sa EUFOR-om i vojnicima iz evropskih partnerskih zemalja u okviru velikih vojnih vježbi i operacija.”
Generalmajor Dragan Vuković je izjavio: “Zajednička vježba „Brzi odgovor 2016“ je vrlo bitan događaj za OS BiH radi praktične primjene dostignutih sposobnosti i vještina, koje su pripadnici OS BiH stekli tokom kolektivne obuke sa multinacionalnim bataljonom EUFOR-a. U vježbi „Brzi odgovor 2016“ potvrđuje se spremnost i interoperabilnost jedinica OS BiH u djelovanju sa EUFOR-om.“
U okviru Operacije “Althea” EUFOR-a trenutno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Njeni primarni zadaci su pružanje podrške Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i naporima BiH na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, istovremeno podržavajući cjelokupnu i sveobuhvatnu strategiju EU za BiH.


Zajedničko priopćenje za medije zapovjednika EUFOR-a general-bojnika Friedricha Schröttera i zapovjednika Operativnog zapovjedništva OS BiH general-bojnika Dragana Vukovića
Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Friedrich Schrötter i zapovjednik Operativnog zapovjedništva OS BiH, general-bojnik Dragan Vuković sa zadovoljstvom najavljuju održavanje zajedničke vježbe “Žurni odgovor 2016”. Ova vježba je kulminacija skoro dvije godine planiranja i održat će se na vojnom poligonu OS BiH na Manjači, pored Banje Luke, tijekom ovoga mjeseca.
Višenacionalna bojna EUFOR-a i Oružane snage BiH su vrlo tijesno surađivali kroz zajedničku obuku i razmjenu iskustava i vještina koje će demonstrirati tijekom vježbe. Preko 500 vojnika iz EUFOR-a, OS BiH, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Mađarske, kao i jedna portugalska satnija Taktičkih pričuvnih snaga EUFOR-a iz sastava NATO misije KFOR, radit će zajedno u BiH. Ova regionalna vježba također je prigoda za EUFOR i NATO štab Sarajevo da vrše zapovijedanje i kontrolu u okviru velike vojne vježbe. Vojnici će imati prigodu proširiti svoje znanje i steći više iskustva u aktivnostima ophodnje, pratnje, kretanja u konvoju, medicinske evakuacije, izvlačenja i evakuacije povrijeđenih. Također će imati prigodu usavršiti svoje specijalističke vještine za uklanjanje eksplozivnih ubojitih sredstava i operacije izvlačenje osoba koje ne sudjeluju u borbenim aktivnostima.
Zapovjednik EUFOR-a je izjavio: “Ova redovita godišnja vježba pokazuje ljudima BiH da su njihove oružane snage sposobne djelovati samostalno i kao partneri sa EUFOR-om i vojnicima iz europskih partnerskih zemalja u okviru velikih vojnih vježbi i operacija.”
General-bojnik Dragan Vuković je izjavio: “Zajednička vježba „Žurni odgovor 2016“ je vrlo bitan događaj za OS BiH radi praktične primjene dostignutih sposobnosti i vještina, koje su pripadnici OS BiH stekli tijekom kolektivne obuke sa višenacionalnom bojnom EUFOR-a. U vježbi „Žurni odgovor 2016“ potvrđuje se spremnost i interoperabilnost postrojbi OS BiH u djelovanju sa EUFOR-om.“
U okviru Operacije “Althea” EUFOR-a trenutačno služe vojnici iz 15 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja. Njeni primarni zadaci su da pruži potporu Oružanim snagama BiH pri osposobljavanju i obuci i naporima BiH na održavanju sigurnog i stabilnog ozračja, istovremeno podupirući cjelokupnu i sveobuhvatnu strategiju EU za BiH.


Заједничко саопштење за медије команданта ЕУФОР-а генерал-мајора Фридриха Шретера и команданта Оперативне команде ОС БиХ генерал-мајора Драгана Вуковића
Командант ЕУФОР-а, генерал-мајор Фридрих Шретер (Friedrich Schrötter) и командант Оперативне команде ОС БиХ, генерал-мајор Драган Вуковић са задовољством најављују одржавање заједничке вјежбе “Брзи одговор 2016”. Ова вјежба је кулминација скоро двије године планирања и одржаће се на војном полигону ОС БиХ на Мањачи, поред Бање Луке, током овог мјесеца. Мултинационални батаљон ЕУФОР-а и Оружане снаге БиХ су врло тијесно сарађивали кроз заједничку обуку и размјену искустава и вјештина које ће показати током вјежбе. Преко 500 војника из ЕУФОР-а, ОС БиХ, Уједињеног Краљевства, Аустрије, Мађарске, као и једна португалска чета Тактичких резервних снага ЕУФОР-а из састава НАТО мисије КФОР, радиће заједно у БиХ. Ова регионална вјежба такође је прилика за ЕУФОР и НАТО штаб Сарајево да врше команду и контролу у оквиру велике војне вјежбе. Војници ће имати прилику да прошире своје знање и стекну више искуства у активностима патролирања, пратње, кретања у конвоју, медицинске евакуације, извлачења и евакуације повријеђених. Такође ће имати прилику да усаврше своје специјалистичке вјештине за уклањање експлозивних убојних средстава и операције извлачење лица која не учествују у борбеним активностима. Командант ЕУФОР-а је изјавио: “Ова редовна годишња вјежба показује људима БиХ да су њихове оружане снаге способне да дјелују самостално и као партнери са ЕУФОР-ом и војницима из европских партнерских земаља у оквиру великих војних вјежби и операција.” Генерал-мајор Драган Вуковић је изјавио: “Заједничка вјежба „Брзи одговор 2016“ је врло битан догађај за ОС БиХ ради практичне примјене достигнутих способности и вјештина, које су припадници ОС БиХ стекли током колективне обуке са мултинационалним батаљоном EUFOR-a. У вјежби „Брзи одговор 2016“ потврђује се спремност и интероперабилност јединица ОС БиХ у дјеловању са EUFOR-ом.“ У оквиру Операције “Алтеа” ЕУФОР-а тренутно служе војници из 15 земаља чланица ЕУ и пет партнерских земаља. Њени примарни задаци су да пружи подршку Оружаним снагама БиХ при оспособљавању и обуци и напорима БиХ на одржавању безбједног и стабилног окружења, истовремено подржавајући цјелокупну и свеобухватну стратегију ЕУ за БиХ.