Article Index

On 13 July 2016, attorneys Salihbegovic and Kapetanovic notified NHQ Sa and HQ EUFOR that they have been informed by their clients and other claimants, that they will continuously hold protests and blockades of Camp Butmir until they are officially and publically advised regarding the status and resolution of their claims.

NHQ Sa and HQ EUFOR are continuously mindful of their responsibilities as employers. In addition, salaries historically and currently paid to their employees appreciably exceed the salaries earned for similar jobs on the local employment market.
NHQ Sa and HQ EUFOR consider it inappropriate to discuss the interests of employees and former employees via the media or in the public domain. NHQ Sa and EUFOR consider normal legal procedures are the primary and the appropriate channel for processing these claims, which are being given due consideration.

NHQ Sa and HQ EUFOR acknowledge the unique challenges associated with the processing of these claims. The international agreements establishing the claims processes were developed at a time when there was a single Headquarters, and the procedures did not envisage the changes in Headquarters and Command structure since then. Those changes, along with fact that many of the claimants have been employed by multiple organizations, have presented procedural complexities, requiring appropriate consideration to assure the processes afford all parties an opportunity for a fair hearing. The capacity of the claims processes to hear claims is determined by the manpower of its decision-making bodies.
The amount of labour law related claims have increased vastly during recent years. Therefore, in an effort to respond to the increased number of pending cases, NHQ Sa and HQ EUFOR promptly initiated a dialogue with the responsible BiH authorities of the FBiH and the RS, aiming to increase its capacity for processing claims by increasing manpower and frequency of hearings.

This discourse, having not yet led to the intended outcome, is currently ongoing. NHQ Sa and HQ EUFOR remain optimistic that the local authorities will support expediting the claims procedures by appointing additional members to the Claims Commission and the Arbitration Tribunal. NHQ Sa and HQ EUFOR will continue working with their respective Headquarters and local BiH authorities, to resolve this issue. NHQ Sa and HQ EUFOR are committed to ensuring due process for all former and current employees of NATO, EUFOR, and its Troop Contributing Nations.
The attorneys Salihbegovic and Kapetanovic have been invited to meet and discuss in detail the interests of the claimants who are legally represented by their law firm.

NHQ Sa Public Affairs Officer and Spokesperson: Miss I. Kuburović M.Sc.
+387 (0) 33 495 000 ext: 5909
+387 (0) 61 131 604
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EUFOR Spokesperson: Lt Cdr C. Harwood M.Sc. RN +387 (0) 33 495 216
+387 (0) 66 914 665
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LEGAD letter


Zajednička izjava NATO Štaba Sarajevo (NŠSa) i Snaga Evropske unije za objavljivanje odmah
Stav NATO-a i EUFOR-a o protestu 19. jula 2016. ispred Baze Butmir
Dana 13. jula 2016. advokati Salihbegović i Kapetanović obavijestili su NATO Štab Sarajevo i Glavnu komandu EUFOR-a da su ih njihovi klijenti i drugi podnosioci odštetnih zahtjeva obavijestili da će kontinuirano održavati proteste i blokade baze Butmir dok ne dobiju zvaničnu i javnu informaciju o statusu i rješenju svojih odštetnih zahtjeva.
NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a su uvijek savjesni u pogledu odgovornosti koje imaju kao poslodavci. Osim toga, i prošle i sadašnje plate uposlenih u ovim organizacijama znatno su iznad plata koje se na sličnim radnim mjestima isplaćuju na domaćem tržištu rada.
NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a smatraju da je neprimjereno razgovarati o interesima sadašnjih i bivših uposlenika preko medija ili u javnom domenu. NATO Štab Sarajevo i Komanda EUFOR-a smatraju da su redovne pravne procedure primarni i primjereni kanal za obradu ovih odštetnih zahtjeva, koji se razmatraju na odgovarajući način.
NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a svjesni su specifičnih izazova vezanih za obradu ovih zahtjeva. Međunarodni sporazumi kojima je uspostavljen proces odštetnih zahtjeva nastali su u vrijeme kad je postojala jedna komanda i nisu predvidjeli promjene u strukturi ni Štaba ni Komande do kojih je u međuvremenu došlo. Te promjene, uz činjenicu da je veliki broj uposlenika radio u različitim organizacijama, dovele su do proceduralnih kompleksnosti i potreban je odgovarajući postupak razmatranja kako bi sve strane imale pravičnu priliku da se očituju. Mogućnost obrade zahtjeva u odštetnom postupku uvjetovan je kapacitetom tijela koja donose odluke u postupku. Broj odštetnih zahtjeva u području radnog prava znatno je narastao u nekoliko zadnjih godina. U nastojanju da odgovore na veći broj predmeta koje treba riješiti, NŠSa i Glavna komanda EUFOR-a su odmah uspostavili dijalog s nadležnim organima Federacije BiH i Republike Srpske kako bi se unaprijedio kapacitet za obradu odštetnih zahtjeva kroz veći broja angažiranih osoba i češća zasjedanja.
Ove aktivnosti koje još nisu dovele do željenog ishoda su u toku. NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a vjeruju da će domaće vlasti podržati veću ekspeditivnost odštetnih postupaka tako što će imenovati dodatne članove Komisije za odštetne zahtjeve i Arbitražnog tribunala. NATO Štab Sarajevo i Glavna komanda EUFOR-a nastavit će sarađivati sa svojim nadređenim komandama i vlastima BiH na rješavanju ovog pitanja i opredijeljeni su da osiguraju odgovarajući postupak za zahtjeve svih bivših i sadašnjih uposlenika NATO-a, EUFOR-a i zemalja učesnica.
Advokatima Salihbegoviću i Kapetanoviću upućen je poziv da dođu i razgovaraju o interesima klijenata čiji su oni pravni zastupnici.


Zajednička izjava NATO Stožera Sarajevo (NSSa) i Snaga Europske unije za objavljivanje odmah
Stav NATO-a i EUFOR-a o protestu 19. srpnja 2016. ispred Baze Butmir
Dana 13. srpnja 2016. odvjetnici Salihbegović i Kapetanović izvijestili su NATO Stožer Sarajevo i Glavno zapovjedništvo EUFOR-a da su ih njihovi klijenti i drugi podnosioci odštetnih zahtjeva izvijestili da će kontinuirano održavati proteste i blokade baze Butmir dok ne dobiju zvaničnu i javnu informaciju o statusu i rješenju svojih odštetnih zahtjeva.
NATO Stožer Sarajevo i Glavno zapovjedništvo EUFOR-a su uvijek savjesni glede odgovornosti koje imaju kao poslodavci. Osim toga, i prošle i sadašnje plaće uposlenih u ovim organizacijama znatno su iznad plaća koje se na sličnim radnim mjestima isplaćuju na domaćem tržištu rada.
NATO Stožer Sarajevo i Glavno zapovjedništvo EUFOR-a smatraju neprimjerenim razgovarati o interesima sadašnjih i bivših uposlenika preko medija ili u javnoj domeni. NATO Stožer Sarajevo i Glavno zapovjedništvo EUFOR-a smatraju redovite pravne procedure primarnim i primjerenim putem za obradu ovih odštetnih zahtjeva, koji se razmatraju na odgovarajući način.
NATO Stožer Sarajevo i Glavno zapovjedništvo EUFOR-a svjesni su specifičnih izazova u svezi obrade ovih zahtjeva. Međunarodni sporazumi kojima je uspostavljen proces odštetnih zahtjeva nastali su u vrijeme kad je postojalo jedno zapovjedništvo i nisu predvidjeli promjene u ustroju ni Stožera ni Zapovjedništva do kojih je u međuvremenu došlo. Te promjene, uz činjenicu da je veliki broj uposlenika radio u različitim organizacijama, dovele su do proceduralnih kompleksnosti i potrebit je odgovarajući postupak razmatranja kako bi sve strane imale pravičnu priliku da se očituju. Mogućnost obrade zahtjeva u odštetnom postupku uvjetovan je kapacitetom tijela koja donose odluke u postupku. Broj odštetnih zahtjeva u području radnog prava znatno je narastao u nekoliko zadnjih godina. U nastojanju da odgovore na veći broj predmeta koje treba riješiti, NSSa i Glavno zapovjedništvo EUFOR-a su odmah uspostavili dijalog s nadležnim organima Federacije BiH i Republike Srpske kako bi se unaprijedio kapacitet za obradu odštetnih zahtjeva kroz veći broj angažiranih osoba i češća zasjedanja.
Ove aktivnosti koje još nisu dovele do željenog ishoda su u tijeku. NATO Stožer Sarajevo i Glavno zapovjedništvo EUFOR-a vjeruju da će domaće vlasti podržati veću ekspeditivnost odštetnih postupaka tako što će imenovati dodatne članove Povjerenstva za odštetne zahtjeve i Arbitražnog tribunala. NATO Stožer Sarajevo i Glavno zapovjedništvo EUFOR-a nastavit će surađivati sa svojim nadređenim zapovjedništvima i vlastima BiH na rješavanju ovog pitanja i opredijeljeni su da osiguraju odgovarajući postupak za zahtjeve svih bivših i sadašnjih uposlenika NATO-a, EUFOR-a i zemalja učesnica.
Odvjetnicima Salihbegoviću i Kapetanoviću upućen je poziv da dođu i razgovaraju o interesima klijenata čiji su oni pravni zastupnici.


Заједничка изјава НАТО Штаба Сарајево (НШСа) и Снага Европске уније за објављивање одмах
Став НАТО-а и ЕУФОР-а о протесту 19. јула 2016. испред Базе Бутмир
Дана 13. јула 2016. адвокати Салихбеговић и Капетановић обавијестили су НАТО Штаб Сарајево и Главну команду ЕУФОР-а да су их њихови клијенти и други подносиоци одштетних захтјева обавијестили да ће у континуитету одржавати протесте и блокаде базе Бутмир док не добију званичну и јавну информацију о статусу и рјешењу својих одштетних захтјева.
НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а су увијек савјесни у погледу одговорности које имају као послодавци. Осим тога, и прошле и садашње плате упослених у овим организацијама знатно су изнад плата које се на сличним радним мјестима исплаћују на домаћем тржишту рада.
НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а сматрају да је непримјерено да се разговара о интересима садашњих и бивших упосленика преко медија или у јавном домену. НАТО Штаб Сарајево и Команда ЕУФОР-а сматрају да су редовне правне процедуре примарни и примјерени канал за обраду ових одштетних захтјева, који се разматрају на одговарајући начин.
НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а свјесни су специфичних изазова везаних за обраду ових захтјева. Међународни споразуми којима је успостављен процес одштетних захтјева настали су у вријеме кад је постојала једна команда и нису предвидјели промјене у структури ни Штаба ни Команде до којих је у међувремену дошло. Те промјене, уз чињеницу да је велики број упосленика радио у различитим организацијама, довеле су до процедуралних комплексности и потребан је одговарајући поступак разматрања како би све стране имале праведну прилику да се очитују. Могућност обраде захтјева у одштетном поступку условљен је капацитетом тијела која доносе одлуке у поступку. Број одштетних захтјева у подручју радног права знатно је нарастао у неколико задњих година. У настојању да одговоре на већи број предмета које треба ријешити, НШСа и Главна команда ЕУФОР-а су одмах успоставили дијалог с надлежним органима Федерације БиХ и Републике Српске како би се унаприједио капацитет за обраду одштетних захтјева кроз већи број ангажованих лица и чешћа засједања.
Ове активности које још нису довеле до жељеног резултата су у току. НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а вјерују да ће домаће власти подржати већу експедитивност одштетних поступака тако што ће именовати додатне чланове Комисије за одштетне захтјеве и Арбитражног трибунала. НАТО Штаб Сарајево и Главна команда ЕУФОР-а наставиће да сарађују са својим надређеним командама и властима БиХ на рјешавању овог питања и опредијељени су да осигурају одговарајући поступак за захтјеве свих бивших и садашњих упосленика НАТО-а, ЕУФОР-а и земаља учесница.
Адвокатима Салихбеговићу и Капетановићу упућен је позив да дођу и разговарају о интересима клијената чији су они правни заступници.