Article Index

On Thursday 19 May 16, Commander EUFOR, Major General Friedrich SCHRÖTTER visited the military unit "Tehnička radionica za održavanje municije" (TROM) in Doboj to witness the important work they conduct in support of destroying obsolete ammunition as part of Project EXPLODE. This visit was also attended by the United Nations Development Programme (UNDP) Project Manager, Mr. Slobodan BOŠKOVIĆ, and the Deputy Commander of the Support Command of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina (AFBiH), Brigadier General Gojko KNEŽEVIĆ.

BiH still has a substantial amount of unstable military ammunition. A large part of this was poorly stored and maintained. The presence of unstable ammunition in BiH could cause public safety concerns, and is potential risk to a Safe and Secure Environment. It also constitutes a financial and administrative burden to the AFBiH. The governance and overall control of arms depots, and weapons inspections remains firmly with the competent authorities of BiH. However, it is in the interest of everybody concerned that management and disposal occurs following a safe and secure process.

Project EXPLODE, funded by the European Union (EU) and implemented by UNDP, strongly supports the TROM team to tackle this challenge. EUFOR’s Mission Operation ALTHEA, and other International Community partners will continue to assist both the BiH Ministry of Defence and AF. This consists of technical advice and subject matter expert support, in order to build the capacity of the Armed Forces of BiH, and to manage existing excessive stockpiles of ammunition and weapons. EUFOR also strives to ensure that a continued Safe and Secure Environment is maintained.

Commander EUFOR said: “The disposal of ammunition requires not only good guidance for the effective disposal, it also requires a realistic plan – directed and managed by the Armed Forces of BiH”. He went on to say: “The EU Special Representative to BiH, EUFOR, and the International Community assist to further development best standards to deal with this challenge in the safest and fastest possible way”.

Destruction of unsafe ammunition at the AFBiH “May 3rd” Barracks in TROM Doboj

Destruction of unsafe ammunition at the AFBiH “May 3rd” Barracks in TROM Doboj. Photo: WOII Martin Austerhuber

Project EXPLODE activities include: destroying high hazard ammunition and complex weapon systems; supporting the Armed Forces of BiH in the reduction of military ammunition stockpiles to manageable quantities; conducting training for senior military officers to build their capacities; and implementing infrastructure upgrades to improve the safety and storage conditions of military weapons and ammunition storage depots. The Project is also implemented in partnership with the BiH Ministry of Defence, the EU Special Representative to BiH, the UNDP, and the Organization for Security and Co-operation in Europe.

Commander EUFOR also said: “The end-state and desired outcome is transparent stockpile reduction of ammunition and weapons, and the introduction of a sustainable ammunition and weapons life-cycle management system”. He also stated: “To ensure this is achieved as safely, quickly and effectively as possible, EUFOR will continue to cooperate closely with the AFBiH and with important units such as TROM Doboj. EUFOR, and the supporting International Community, will also continue to provide a positive contribution”.

EUFOR continues to support this important work. Particularly through its special assistance for weapons and ammunition disposal and Capability Building and Training Division – in support of a safe and secure environment here in BiH.
In March 2008, the "Agreement on Final Disposal of All Rights and Obligations over Moveable Property that will continue to serve Defence Purposes" (the Doboj Agreement), transferred the ownership of all moveable defence property, including all weapons, ammunition and explosives to the state of BiH (Ministry of Defence). This agreement was brokered by NATO HQ Sarajevo, and addressed all moveable defence property, including the surplus. The Agreement outlines a clear institutional framework for disposing of surplus: it tasks the MOD to prepare inventories/lists of surplus weapons and ammunition for disposal through sale, donation and destruction.

Spokesperson: Lt Cdr L. Byrd MA RN
00387 (0) 33 495 216
00387 (0) 66 914 665
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Posjeta komandanta EUFOR-a “TROM”-u u Doboju u BiH u sklopu podrške EUFOR-a upravljanju viškom zaliha municije i naoružanja u Bosni i Hercegovini u četvrtak, 19. maja 2016. g.
U četvrtak, 19. maja 2016. g., komandant EUFOR-a generalmajor Friedrich Schrötter posjetio je vojnu jedinicu "Tehnička radionica za održavanje municije" (TROM) u Doboju kako bi stekao uvid u važni posao koji se tamo obavlja kao podrška procesu uništavanja zastarjele municije u okviru projekta “Explode”. U posjeti su također bili i rukovoditelj projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) g. Slobodan Bošković i zamjenik komandanta Komande za podršku Oružanih snaga (OS) Bosne i Hercegovine (BiH) brigadni general Gojko Knežević. U BiH još uvijek postoje velike količine nestabilne vojne municije. Uslovi skladištenja i održavanja većeg dijela te municije bili su prilično loši. Prisustvo nestabilne municije u BiH moglo bi izazvati zabrinutost javnosti jer ona predstavlja opasnost po sigurno i stabilno okruženje. Ona je također finansijsko i administrativno opterećenje za OS BiH. Upravljanje i sveukupna kontrola skladišta naoružanja i inspekcije naoružanja ostaju pod kontrolom nadležnih vlasti BiH. Međutim, u interesu je svih da se proces rukovanja i uništavanja obavlja na siguran i bezbjedan način.
Projekat “Explode”, koji finansira Evropska unija (EU) a provodi UNDP, daje snažnu podršku timu “TROM”-a koji se bavi tim problemom. Misija Snaga Evropske unije, Operacija “Althea”, i drugi partneri iz međunarodne zajednice će nastaviti pomagati Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH. Pomoć se sastoji u pružanju tehničkih savjeta i pomoći relevantnih stručnjaka, sve u cilju izgradnje kapaciteta Oružanih snaga BiH i upravljanja postojećim viškovima municije i naoružanja. EUFOR također ulaže napore na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Komandant EUFOR-a je izjavio: “Da bi uništenje municije bilo efikasno, ne samo da je potrebno dobro vođstvo, nego i realan plan – koji će usmjeravati i njim upravljati Oružane snage BiH”. Dodao je: “Specijalni predstavnik EU u BiH, EUFOR i međunarodna zajednica pomažu daljnji razvoj najboljih standarda kako bi se ovaj izazov riješio na najsigurniji i najbrži mogući način”.
Projekat “Explode” obuhvata sljedeće aktivnosti: uništavanje visokorizične municije i složenih sistema naoružanja, pružanje podrške Oružanim snagama BiH pri smanjenju zaliha vojne municije na odgovarajuće količine, organiziranje obuke za više vojne oficire i njihovo osposobljavanje i provođenje mjera na unapređenju sigurnosti infrastrukture i uslova za skladištenje na lokacijama za skladištenje vojnog naoružanja i municije. Projekat se provodi u partnerstvu sa Ministarstvom odbrane BiH, specijalnim predstavnikom EU, UNDP-om i Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi.
Komandant EUFOR-a je također izjavio: “Krajnji cilj i željeni rezultat je smanjenje zaliha municije i oružja na transparentan način i uvođenje samoodrživog sistema za upravljanje životnim ciklusom municije i oružja.” Još je rekao: “Da bi se ovo postiglo što sigurnije, brže i efikasnije, EUFOR će nastaviti blisko sarađivati sa OS BiH i važnim jedinicama, kao što je “TROM” u Doboju. EUFOR i međunarodna zajednica će nastaviti davati i pozitivan doprinos.”
EUFOR i dalje daje podršku ovom važnom poslu. Naročito putem posebne pomoći za uništavanje oružja i municije i svog Odjela za osposobljavanje i obuku - kao doprinos sigurnom i stabilnom okruženju u BiH.
"Sporazumom o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane” (Dobojski sporazum) iz marta 2008. godine preneseno je vlasništvo nad svom pokretnom vojnom imovinom, uključujući i oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva na državu BiH (Ministarstvo odbrane). Ovaj sporazum je sklopljen uz posredstvo NATO štaba u Sarajevu, a odnosi se na svu pokretnu vojnu imovinu, uključujući i viškove. Sporazum daje jasan institucionalni okvir za uništenje viškova: daje zadatak MO da pripremi inventurne liste za rješavanje pitanja viškova oružja i municije putem prodaje, donacija ili uništavanja.


Posjet zapovjednika EUFOR-a “TROM”-u u Doboju u BiH u sklopu potpore EUFOR-a upravljanju viškom zaliha streljiva i naoružanja u Bosni i Hercegovini u četvrtak, 19. svibnja 2016. g.
U četvrtak, 19. svibnja 2016. g., zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Friedrich Schrötter posjetio je vojnu postrojbu "Tehnička radionica za održavanje municije" (TROM) u Doboju kako bi stekao uvid u važni posao koji se tamo obavlja kao potpora procesu uništavanja zastarjelog streljiva u okviru projekta “Explode”. U posjetu su također bili i rukovoditelj projekta Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) g. Slobodan Bošković i dozapovjednik Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga (OS) Bosne i Hercegovine brigadni general Gojko Knežević.
U BiH još uvijek postoje velike količine nestabilnog vojnog streljiva. Uvjeti skladištenja i održavanja većeg dijela tog streljiva bili su prilično loši. Prisustvo nestabilnog streljiva u BiH moglo bi izazvati zabrinutost javnosti jer ono predstavlja opasnost po sigurno i stabilno okruženje. Ono je također financijsko i administrativno opterećenje za OS BiH. Upravljanje i sveukupna kontrola skladišta naoružanja i inspekcije naoružanja ostaju pod kontrolom nadležnih vlasti BiH. Međutim, u interesu je svih da se proces rukovanja i uništavanja obavlja na siguran način.
Projekat “Explode”, koji financira Europska unija (EU) a provodi UNDP, daje snažnu potporu timu “TROM”-a koji se bavi tim problemom. Misija Snaga Europske unije, Operacija “Althea”, i drugi partneri iz međunarodne zajednice nastavit će pomagati Ministarstvu obrane i Oružanim snagama BiH. Pomoć se sastoji u pružanju tehničkih savjeta i pomoći relevantnih stručnjaka, sve u cilju izgradnje kapaciteta Oružanih snaga BiH i upravljanja postojećim viškovima streljiva i naoružanja. EUFOR također ulaže napore na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Zapovjednik EUFOR-a je izjavio: “Da bi uništenje streljiva bilo učinkovito, ne samo da je potrebito dobro vodstvo, nego i realan plan – koji će usmjeravati i njime upravljati Oružane snage BiH”. Dodao je: “Specijalni predstavnik EU u BiH, EUFOR i međunarodna zajednica pomažu daljnji razvoj najboljih standarda kako bi se ovaj izazov riješio na najsigurniji i najbrži mogući način”.
Projekat “Explode” obuhvata sljedeće aktivnosti: uništavanje visokorizičnog streljiva i složenih sustava naoružanja, pružanje potpore Oružanim snagama BiH pri smanjenju zaliha Vojnog streljiva na odgovarajuće količine, organiziranje obuke za više vojne časnike i njihovo osposobljavanje i provođenje mjera na unapređenju sigurnosti infrastrukture i uvjeta za skladištenje na lokacijama za skladištenje vojnog naoružanja i streljiva. Projekat se provodi u partnerstvu sa Ministarstvom obrane BiH, specijalnim predstavnikom EU, UNDP-om i Organizacijom za sigurnost i suradnju u Europi.
Zapovjednik EUFOR-a je također izjavio: “Krajnji cilj i željeni rezultat je smanjenje zaliha streljiva i oružja na transparentan način i uvođenje samoodrživog sustava za upravljanje životnim ciklusom streljiva i oružja.” Još je rekao: “Da bi se ovo postiglo što sigurnije, brže i učinkovitije, EUFOR će nastaviti blisko surađivati sa OS BiH i važnim postrojbama, kao što je “TROM” u Doboju. EUFOR i međunarodna zajednica će nastaviti davati i pozitivan doprinos.”
EUFOR i dalje daje potporu ovom važnom poslu. Naročito putem posebne pomoći za uništavanje oružja i streljiva i svog Odjela za osposobljavanje i obuku - kao doprinos sigurnom i stabilnom okruženju u BiH.
"Sporazumom o konačnom raspolaganju svim pravima i obvezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe obrane” (Dobojski sporazum) iz ožujka 2008. godine preneseno je vlasništvo nad svom pokretnom vojnom imovinom, uključujući i oružje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva na državu BiH (Ministarstvo obrane). Ovaj sporazum je sklopljen uz posredstvo NATO stožera u Sarajevu, a odnosi se na svu pokretnu vojnu imovinu, uključujući i viškove. Sporazum daje jasan institucionalni okvir za uništenje viškova: daje zadatak MO da pripremi inventurne liste za rješavanje pitanja viškova oružja i streljiva putem prodaje, donacija ili uništavanja.


Посјета команданта ЕУФОР-а “ТРОМ”-у у Добоју у БиХ у склопу подршке ЕУФОР-а управљању вишком залиха муниције и наоружања у Босни и Херцеговини у четвртак, 19. маја 2016. г.
У четвртак, 19. маја 2016. г., командант ЕУФОР-а генерал-мајор Фридрих Шретер (Friedrich Schrötter) посјетио је војну јединицу "Техничка радионица за одржавање муниције" (ТРОМ) у Добоју да би стекао увид у важни посао који се тамо обавља као подршка процесу уништавања застарјеле муниције у оквиру пројекта “Explode”. У посјети су такође били и руководилац пројекта Развојног програма Уједињених нација (УНДП) г. Слободан Бошковић и замјеник команданта Команде за подршку Оружаних снага (ОС) Босне и Херцеговине (БиХ) бригадни генерал Гојко Кнежевић. У БиХ још увијек постоје велике количине нестабилне војне муниције. Услови складиштења и одржавања већег дијела те муниције били су прилично лоши. Присуство нестабилне муниције у БиХ могло би изазвати забринутост јавности јер она представља опасност по сигурно и безбједно окружење. Она је такође финансијско и административно оптерећење за ОС БиХ. Управљање и свеукупна контрола складишта наоружања и инспекције наоружања остају под контролом надлежних власти БиХ. Међутим, у интересу је свих да се процес руковања и уништавања обавља на сигуран и безбједан начин.
Пројекат “Explode”, који финансира Европска унија (ЕУ) а спроводи УНДП, даје снажну подршку тиму “ТРОМ”-а који се бави тим проблемом. Мисија Снага Европске уније, Операција “Алтеа” (Althea), и други партнери из међународне заједнице наставиће да помажу Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ. Помоћ се састоји у пружању техничких савјета и помоћи релевантних стручњака, све у циљу изградње капацитета Оружаних снага БиХ и управљања постојећим вишковима муниције и наоружања. ЕУФОР такође улаже напоре на одржавању сигурног и безбједног окружења. Командант ЕУФОР-а је изјавио: “Да би уништење муниције било ефикасно, не само да је потребно добро вођство, него и реалан план – који ће усмјеравати и њим управљати Оружане снаге БиХ”. Додао је: “Специјални представник ЕУ у БиХ, ЕУФОР и међународна заједница помажу даљњи развој најбољих стандарда да би се овај изазов ријешио на најсигурнији и најбржи могући начин”.
Пројекат “Explode” обухвата сљедеће активности: уништавање високоризичне муниције и сложених система наоружања, пружање подршке Оружаним снагама БиХ при смањењу залиха војне муниције на одговарајуће количине, организовање обуке за више војне официре и њихово оспособљавање и спровођење мјера на унапређењу сигурности инфраструктуре и услова за складиштење на локацијама за складиштење војног наоружања и муниције. Пројекат се спроводи у партнерству са Министарством одбране БиХ, специјалним представником ЕУ, УНДП-ом и Организацијом за безбједност и сарадњу у Европи.
Командант ЕУФОР-а је такође изјавио: “Крајњи циљ и жељени резултат је смањење залиха муниције и оружја на транспарентан начин и увођење самоодрживог система за управљање животним циклусом муниције и оружја.” Још је рекао: “Да би се ово постигло што безбједније, брже и ефикасније, ЕУФОР ће наставити да блиско сарађује са ОС БиХ и важним јединицама, као што је “ТРОМ” у Добоју. ЕУФОР и међународна заједница ће наставити да дају и позитиван допринос.”
ЕУФОР и даље даје подршку овом важном послу. Нарочито путем посебне помоћи за уништавање оружја и муниције и свог Одјељења за оспособљавање и обуку - као допринос сигурном и безбједном окружењу у БиХ.
"Споразумом о коначном располагању свим правима и обавезама на покретној имовини која ће и даље служити за потребе одбране” (Добојски споразум) из марта 2008. године пренесено је власништво над свом покретном војном имовином, укључујући и оружје, муницију и минско-експлозивна средства на државу БиХ (Министарство одбране). Овај споразум је склопљен уз посредство НАТО штаба у Сарајеву, а односи се на сву покретну војну имовину, укључујући и вишкове. Споразум даје јасан институционални оквир за уништење вишкова: даје задатак МО да припреми инвентурне листе за рјешавање питања вишкова оружја и муниције путем продаје, донација или уништавања.