EUFOR logo
test

Operacija ALTHEA

Vojni doprinos Evropske unije stabilizaciji i integraciji Bosne i Hercegovine u evropsku porodicu naroda

Althea je za mnoge grčka božica ozdravljenja. Po mitu, bogovi su Althei, majci Maleagara, saopštili da će joj sin umrijeti čim dogori cjepanica na njenom ognjištu. Althea je uklonila cjepanicu s vatre, ugasila je i spremila u kovčeg kako bi spasila život svog sina. Sada kada je vatra u Bosni i Hercegovini ugašena, operacija ALTHEA pomoći će ozdravljenju zemlje i njenih naroda. Za razliku od mita, cjepanica nikad neće biti izvađena iz kovčega već će u njemu ostati zauvijek sigurno pohranjena.

Pozadina

Bosna i Hercegovina, jedna od šest republika bivše Jugoslavije, ušla je  1992. g. u gorko razdoblje rata koji je odnio više od 100.000 ljudskih života.
Konačno, godine 1995., rat je uz pomoć međunarodne zajednice i NATO-a okončan potpisivanjem Dejtonskog sporazuma u Parizu. Time je započeo dug put ponovne izgradnje mira i prosperiteta u ovoj ratom razorenoj zemlji.

Solunskom deklaracijom iz 2003. g. potvrđeno je kako budućnost Zapadnog Balkana, čiji je Bosna i Herecegovina središnji i važan dio, leži u Evropskoj uniji. Operacija ALTHEA je jedan od aspekata sveobuhvatne i dosljedne opredijeljenosti Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Ona daje dodatnu dimenziju postojećem političkom angažmanu EU, njenim programima pomoći i policijskoj i posmatračkoj misiji koje su u toku.

ALTHEA je treća po redu i najveća vojna misija koju je EU do sada pokrenula. Evropske vojne snage, poznate kao EUFOR, izraz su Sigurnosne i odbrambene politike EU-a (eng. kratica ESDP). Iz ove politike razvila se Zajednička vanjsko-sigurnosna politika EU (eng. kratica CFSP) koja, osim jačanja svih vidova sigurnosti unutar Unije, ima kao prvenstveni cilj očuvanje mira i jačanje međunarodne sigurnosti u skladu sa principima Povelje Ujedinjenih naroda.

Operacija

Dana 2. decembra 2004. g., devet godina nakon završetka rata, Evropska unija pokrenula je vojnu operaciju u Bosni i Hercegovini pod nazivom operacija ALTHEA*. Ova odluka uslijedila je nakon što je NATO odlučio okončati svoju mirovnu operaciju očuvanja sigurnosti u regiji koja je trajala od završetka ratnih sukoba.

EU je rasporedila snažnu vojnu silu (EUFOR), s istim brojem ljudi koje je imao i SFOR pod vođstvom NATO-a (nešto manje od 7.000 vojnika), kako bi se osiguralo kontinuirano poštivanje Dejtonsko-pariškog sporazuma i doprinijelo očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.

Prvobitna struktura snaga

Snage EUFOR-a su uglavnom bile razmještene u tri glavne regije u zemlji:

Multinacionalna borbena grupa (sjever) – sa oko 1.300 pripadnika stacioniranih u Tuzli.
Multinacionalna borbena grupa (sjeverozapad) – sa oko 1.000 pripadnika stacioniranih u Banja Luci.
Multinacionalna borbena grupa (jugoistok) – sa oko 1.400 pripadnika stacioniranih u Mostaru.

Glavna komanda EUFOR-a smještena je u bazi Butmir, Sarajevo, zajedno sa Integriranom policijskom jedinicom (IPU) koja je brojila oko 500 pripadnika. Osim ovog nivoa snaga, 2.000 vojnika razmješteno je u sklopu timova za vezu i osmatranje (LOT-timovi) na raznim lokacijama u cijeloj BiH.

Reorganizacija snaga

U februaru 2007. g., Vijeće EU pomno je analiziralo tekuće stanje u BiH i procijenilo kako je moguće izvršiti reorganizaciju snaga EUFOR-a kako bi se one uskladile sa smanjenim nivoom opasnosti. Cilj tranzicije je bio da se reducira broj manevarskih jedinica u zoni operacija uporedo sa povećanjem ukupne svijesti o prisustvu EUFOR-a u BiH. Broj snaga EUFOR-a smanjen je na oko 1.600 pripadnika. 
U skladu s tim, EUFOR je povukao i zatvorio svoje tri multinacionalne borbene grupe, odnosno, manevarske komponente svojih snaga. Zadržan je samo jedan manevarski bataljon koji je smješten u bazi Butmir u Sarajevu zajedno sa Integriranom policijskom jediniciom (IPU). Lot-timovi i dalje ostaju integrirani u BiH i bit će nadopunjeni sa 4 regionalna koordinacijska centra (RCC) razmještenih u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Zenici.

*ALTHEA je u grčkoj mitologiji božica ozdravljenja.

 

Share
>