Monday Jul 28

Vojna operacija EU u Bosni i Hercegovini
(Operacija EUFOR ALTHEA)

Ažurirano: novembar 2013.

Opći podaci o misiji

Vojna operacija EUFOR ALTHEA u Bosni i Hercegovini (BiH) pokrenuta je 2. decembra 2004. godine i od tada doprinosi očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH. Odluka o pokretanju operacije ALTHEA uslijedila je nakon odluke NATO-a da okonča misiju SFOR-a, te usvajanja Rezolucije 1575 Vijeća sigurnosti UN, kojom se odobrava razmještaj vojnih snaga EU u BiH. Evropska unija je, u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN, razmjestila 7.000 svojih vojnika u okviru operacije ALTHEA, kako bi osigurala kontinuirano poštivanje Daytonsko-pariškog sporazuma i doprinijela sigurnom i stabilnom okruženju u BiH. Operacija ALTHEA provodi se uz oslanjanje na materijalne i ljudske resurse NATO-a, na osnovu sporazuma “Berlin plus”.

Mandat i ciljevi
Nakon odluke Vijeća EU iz decembra 2006., EUFOR je reorganiziran u više navrata, a posljednji put u septembru 2012. godine. Sada broji oko 600 vojnika u Bosni i Hercegovini, kojima podršku pružaju rezervne snage izvan BiH. EUFOR i dalje nastavlja djelovati u skladu sa svojim mandatom za provedbu mira na osnovu Poglavlja VII Povelje UN, kako je navedeno u rezolucijama Vijeća sigurnosti UN br.: 1575 (2004. g.), 1639 (2005. g.), 1722 (2006. g.), 1785 (2007. g.), 1845 (2008. g.), 1895 (2009. g.), 1945 (2010. g.), 2019 (2011. g.) i 2074 (2012. g.). Vijeće sigurnosti ponovo je produžilo mandat u novembru 2013. g. (Rezolucija br. 2123).

Glavni ciljevi operacije ALTHEA su:

• podržati napore BiH u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.
• pružiti podršku Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH u osposobljavanju i obuci.

EUFOR pruža podršku u izvršenju izvjesnog broja zadataka koji su iz nadležnosti operacije ALTHEA preneseni na domaće vlasti, kao na primjer: protivminske aktivnosti, vojna i civilna kontrola kretanja oružja i municije, te upravljanje oružjem i municijom i skladištima oružja i municije.

EUFOR nastavlja pružati aktivnu podršku Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u traganju za osobama optuženim za ratne zločine, pritom jasno naglašavajući da odgovornost za punu saradnju sa MKSJ leži na vlastima BiH.

Multinacionalni manevarski bataljon smješten je u Sarajevu, a EUFOR je i dalje prisutan na području cijele zemlje preko timova za vezu i osmatranje (LOT timovi). Multinacionalni manevarski bataljon sa sjedištem u bazi Butmir čine vojnici iz Austrije, Turske i Mađarske. EUFOR zadržava sposobnost da odgovori na bilo kakve sigurnosne izazove na području cijele zemlje.

Komandant operacije ALTHEA je general Sir Richard Shirreff (Velika Britanija). Pod okriljem Vijeća EU, Komitet EU za politiku i sigurnost vrši političku kontrolu i daje strateške smjernice operaciji.

U kontekstu ukupnih nastojanja EU u Bosni i Hercegovini, Vijeće EU je u novembru 2009. g. ponovo potvrdilo da operacija ALTHEA ostaje važan dio sveobuhvatnih napora EU u BiH na pružanju podrške političkom procesu, čiji je cilj omogućiti BiH da, uz neophodne reforme, nastavi svoj put ka integraciji u Evropsku uniju. Vijeće je konstatiralo da je sigurnosna situacija u BiH i dalje stabilna bez obzira na težak politički ambijent.

Dana 25. oktobra 2010. godine, Vijeće EU potvrdilo je opredjeljenje EU za:

  • Nastavak izvršne vojne uloge u podršci naporima BiH da se održi sigurno i stabilno okruženje, a na osnovu mandata koji su odobrile UN.
  • Nastavak neizvršne misije pružanja pomoći u oblasti osposobljavanja i obuke, a na osnovu dostignuća operacije ALTHEA.
  • Vijeće se usaglasilo da se vrši redovna analiza operacije, uzimajući u obzir situaciju na terenu.

ČINJENICE I BROJKE

Područje: Bosna i Hercegovina
Sjedište: Sarajevo (baza Butmir)
Početak operacije: 2. decembar 2004.
Šef misije: Komandant EU operacije Althea je general General Sir Adrian John Bradshaw(Velika Britanija).
Od 6. decembra 2011. g. komandant Snaga EU je general-major Dieter Heidecker (Austrija).
Broj vojnika u misiji: 600
Budžet misije: Zajednički troškovi iznose 10,3 miliona eura, a sredstva su osigurana kroz sudjelovanje zemalja članica EU u finansijskom mehanizmu (Athena) na osnovu BDP-a.
Države učesnice u misiji: 17 zemalja članica EU, Albanija, Čile, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Švicarska i Turska


Image
Share
kadıköy evden eve nakliyat kağıthane evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat küçükçekmece evden eve nakliyat maltepe evden eve nakliyat maslak evden eve nakliyat suadiye evden eve nakliyat sultangazi evden eve nakliyat ev eşyası depolama pendik evden eve nakliyat
aşk büyüsü medyum bağlama büyüsü kepenk akyazı haber